Закони

ВАЛУТЕН ЗАКОНЗАКОН ЗА “ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК”ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВАЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТАЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ В СТРАНАТАЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВАЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТАЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ОТНЕТИ ИМУЩЕСТВАЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1947 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1950 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1964 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1974 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1981 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1984 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1990 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 2002 Г.ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 2009 Г.ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТОЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТЗАКОН ЗА БЕЗМИТНАТА ТЪРГОВИЯЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ИЗВ., БР. 11 ОТ 1961 Г.)ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРАЗАКОН ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКАЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВОЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2010 Г.ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2012 Г.ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 Г.ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г.ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2010 Г.ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2011 Г.ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2012 Г.ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2013 Г.ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2014 Г.ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТАЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВАЗАКОН ЗА ВОДИТЕЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯЗАКОН ЗА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНДЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ КОНФИСКУВАНИТЕ С УКАЗ № 88 НА ПРЕЗИДИУМА НА НС ОТ 1953 Г. (НЕОБНАРОДВАН) НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЧЕРКВА В ПРЕДЕЛИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, НАПРАВИЛИ ПОСТЪПКИ ЗА ЗАМИНАВАНЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ДРУГИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ – СЕПТЕМВРИ 1989 Г.ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЯКОИ МАГАЗИНИ, РАБОТИЛНИЦИ, СКЛАДОВЕ И АТЕЛИЕТАЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЯКОИ ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЗАКОНА ЗА ПЛАНОВОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗАКОНА ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ И ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТАЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОДЪРЖАВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИЗАКОН ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТАЗАКОН ЗА ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯЗАКОН ЗА ГОРИТЕЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ