ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1947 Г.

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1947 Г.

Обн. ДВ. бр.146 от 27 Юни 1947г.

Чл. 1. Амнистират се следните престъпни деяния, извършени от военни, приравнени и милитаризирани лица, през времето от 9 септември 1944 г. до 20 януари 1946 г. включително.

А. По Военно-наказателния закон – книга II

Глава трета – Престъпленията против подчинеността, с изключение на тези по чл. 124.

Глава четвърта – Престъпленията против чинопочитанието, с изключение на тези по чл. 131.

Глава пета – Отклонение от служба, с изключение на тези по чл. 138.

Глава шеста – Престъпления, извършени от и против дежурни, караулни и други длъжностни лица, с изключение на тези по чл. 146, 147 и 148.

Глава седма – Превишение, бездействие и злоупотребление с власт, с изключение на тези по чл. 154, ал. 2, 155, ал. 2, 165, ал. 2 и 3, и 166, ал. 2.

Глава осма – Престъпление против реда и доброто поведение.

Глава девета – Повреда, присвояване и злоупотребление с държавен или частен имот, с изключение на тези по чл. 178 и 179.

Глава десета – Престъпления против частната собственост, телесна неприкосновеност и личната чест между военни по чл. 185 и 186.

Глава единадесета – Разни престъпления с изключение на тези по чл. 190, 191, 192,196 и 196а.

 

 

Чл. 2. Амнистират се всички престъпни деяния, извършени до 20 януари 1946 г., включително по Закона за военните сили – част VI: чл. 230, 231, 232, ал. 1 и 3, 233, ал. 1 и 3, 234, 238, 239, 240. 241, 242, ал. 1 и 2, 243, 244, 245 и 252.

 

 

Чл. 3. Амнистират се престъпните деяния по чл. 242, ал. 3 от Закона за военните сили, извършени до 9 септември 1944 г.

 

 

Чл. 4. Конфискуваните предмети, както и изплатените суми по присъдените до влизане на този закон в сила глоби, граждански обезщетения, парични удовлетворения или съдебни и деловодни разноски не се връщат.

 

Comments are closed.