ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2010 Г.

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2010 Г.

В сила от 01.01.2010 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г.

Изтекъл срок на действие.

 

 

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил. лв., както следва:

 

  ПОКАЗАТЕЛИ Сума

 

 

(хил. лв.)

1

2

3

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

8 375 654,3

1. Осигурителни приходи

5 827 519,4

1.1. Осигурителни вноски

3 523 783,0

1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното общест-

 

  вено осигуряване

2 070 290,8

1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)

1 218 257,4

1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

204 934,8

1.1.4. Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното общест-

 

  вено осигуряване от Националната агенция за приходите

15 300,0

1.1.5. Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Ко-

 

  декса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните

 

  разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

15 000,0

1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора

 

  на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година

2 303 736,4

2. Неданъчни приходи

24 100,5

2.1. Приходи и доходи от собственост

4 657,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

19 245,0

2.2.1. Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено

 

  осигуряване от Националната агенция за приходите

6 400,0

2.2.2. Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния

 

  осигурителен институт след 31 декември 2005 г.

4 000,0

2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки

8 845,0

2.3. Други неданъчни приходи

198,4

2.3.1. Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд “Гаранти-

 

  рани вземания на работниците и служителите”

188,4

2.3.2. Други неданъчни приходи

10,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-807,9

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

462 563,8

5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет

 

  за покриване на недостига от средства

2 062 278,5

     

 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 372 863,4 хил. лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

8 372 863,4

1 2

3

1. Разходи

8 365 213,4

1.1. Пенсии

7 135 011,4

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 628 810,5

1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет

399 067,9

1.1.3. Пенсии по международни спогодби

60 000,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)

47 133,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 085 746,8

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

82 696,9

1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения

41 822,0

1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала

4 526,7

1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели

8 022,6

1.3.4. Издръжка

19 946,3

1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

83,5

1.3.6. Капиталови разходи

8 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

637,8

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции

 

  (Световната банка)

636,8

1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица

1,0

1.6. Резерв за реформата в социалното осигуряване

60 000,0

2. Предоставени трансфери

7 650,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за соци-

 

  ално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква “в”, чл. 12, ал. 1, т. 4

 

  и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд “Условия на

 

  труд”

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните

 

  болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса

 

  за социално осигуряване

1 000,0

2.2. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съоб-

 

  щенията за Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и

 

  информационни системи”

500,0

 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

2 790,9

ФИНАНСИРАНЕ

-2 790,9

Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-)

-2 790,9

Наличност в края на периода

-

 

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по приходите и трансферите на обща сума 4 972 845,8 хил. лв., както следва:

 

 

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

4 972 845,8

1. Осигурителни приходи

4 912 295,8

1.1. Осигурителни вноски

2 608 559,4

1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване

1 469 242,7

1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)

926 628,4

1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

182 388,3

1.1.4. Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

15 300,0

1.1.5. Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

15 000,0

1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година

2 303 736,4

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

60 550,0

   

 

(2) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по разходите и трансферите на обща сума 6 744 484,4 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

6 744 484,4

1. Разходи

6 744 484,4

1.1. Пенсии

6 683 119,4

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 578 962,8

1.1.3. Пенсии по международни спогодби

60 000,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)

44 156,6

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 365,0

1.6. Резерв за реформата в социалното осигуряване

60 000,0

   

 

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-1 771 638,6

   

 

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” по приходите и трансферите на обща сума 401 713,8 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

401 713,8

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

401 713,8

   

 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” на обща сума 401 732,0 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

401 732,0

1. Разходи

401 732,0

1.1. Пенсии

401 713,8

1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет

399 067,9

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)

2 645,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

18,2

     

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-18,2

 

 

 

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по приходите и трансферите на обща сума 116 827,6 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

116 827,6

1. Осигурителни приходи

116 827,6

1.1. Осигурителни вноски

116 827,6

1.1.1 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване

116 827,6

   

 

(2) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по разходите и трансферите на обща сума 62 163,9 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

62 163,9

1. Разходи

58 063,9

1.1. Пенсии

50 178,2

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

49 847,7

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)

330,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

7 885,7

2. Предоставени трансфери

4 100,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

100,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд “Условия на труд”

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

   

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

54 663,7

   

 

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по приходите и трансферите на обща сума 626 368,1 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

626 368,1

1. Осигурителни приходи

626 368,1

1.1. Осигурителни вноски

626 368,1

1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване

376 845,8

1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)

226 975,8

1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

22 546,5

     

(2) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по разходите и трансферите на обща сума 817 297,5 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

817 297,5

1. Разходи

814 247,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

814 247,5

2. Предоставени трансфери

3 050,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

3 050,0

   

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-190 929,4

 

 

 

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд “Безработица” по приходите и трансферите на обща сума 172 327,9 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

172 327,9

1. Осигурителни приходи

172 027,9

1.1. Осигурителни вноски

172 027,9

1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване

107 374,7

1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)

64 653,2

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

300,0

(2) Приема бюджета на фонд “Безработица” по разходите и трансферите на обща сума 262 230,4 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

262 230,4

1. Разходи

262 230,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

262 230,4

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Безработица”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-89 902,5

 

 

 

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 085 571,1 хил. лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

2 085 571,1

2. Неданъчни приходи

24 100,5

2.1. Приходи и доходи от собственост

4 657,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

19 245,0

2.2.1. Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

6 400,0

2.2.2. Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г.

4 000,0

2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки

8 845,0

2.3. Други неданъчни приходи

198,4

2.3.1. Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”

188,4

2.3.2. Други неданъчни приходи

10,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-807,9

5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства

2 062 278,5

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 84 955,2 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

84 955,2

1. Разходи

84 455,2

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

82 696,9

1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения

41 822,0

1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала

4 526,7

1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели

8 022,6

1.3.4. Издръжка

19 946,3

1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

83,5

1.3.6. Капиталови разходи

8 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

637,8

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка)

636,8

1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица

1,0

2. Предоставени трансфери

500,0

2.2. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

500,0

     

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/

2 000 615,9

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

-2 000 615,9

Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие

-2 790,9

Наличност в края на периода

1 997 825,0

 

 

 

 

Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2010 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.

 

 

Чл. 9. Определя се за 2010 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 136,08 лв.

 

 

Чл. 10. (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

 

 

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Определя се за 2010 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 6 лв.

 

 

Чл. 12. Определя се за 2010 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 240 лв.

 

 

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

 

 

Чл. 14. Определя се за приход по бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

 

Чл. 15. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

 

 

Чл. 16. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 1, т. 4 в размер 60,0 млн. лв. се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.

 

 

Чл. 17. (1) Определя се вноската за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” в размер 0,1 на сто.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) За 2010 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” съгласно приложение № 3.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на НОИ одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

 

 

§ 2. За 2010 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците от ревизионните актове за начет за периоди преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход на фонд “Пенсии”, а по ревизионните актове за начет, съставени от НОИ след 31 декември 2005 г., постъпват като приход на бюджета на НОИ. Сумите по лихвите от ревизионните актове за начет постъпват като приход в бюджета на НОИ.

 

 

§ 3. За 2010 г. за всяко действително наето лице по програмата “В подкрепа на майчинството” от фонд “Общо заболяване и майчинство” се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване.

 

 

§ 4. (В сила от 15.12.2010 г.) Покриването на непредвиден недостиг на разходите за осигурителни плащания, включително за 2009 г., се извършва с трансфер от републиканския бюджет.

 

 

§ 5. (1) Дължимите вноски за фонд “Гарантирани вземания за работници и служители” и Учителския пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на Националната агенция за приходите за събиране на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

(2) Средствата по ал. 1 за фонд “Гарантирани вземания на работници и служители” и Учителския пенсионен фонд се превеждат периодично по съответните им сметки в Българската народна банка.

(3) Закриват се банковите сметки на Националната агенция за приходите за събиране на приходите от вноски за фонд “Гарантирани вземания на работници и служители” и за Учителския пенсионен фонд.

(4) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на ал. 1 – 3.

 

 

§ 6. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1, т. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя “с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1″;

б) в ал. 3, т. 5 думите “нормативно признатите разходи” се заменят с “разходите за дейността”;

в) в ал. 6 след думата “Лицата” се добавя “по ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6″ и думите “в случаите, когато упражняват дейностите по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 по реда на този кодекс” се заличават.

2. Създава се чл. 4а:

“Осигуряване на морски лица

Чл. 4а. (1) Морските лица задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(2) Лицата по ал. 1 по свой избор и желание могат да се осигуряват изцяло за своя сметка и за безработица върху избрания месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(3) Лицата по ал. 1 внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Безработица” и фонд “Трудова злополука и професионална болест”, както следва:

1. 16 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на I или II категория труд – 19 на сто;

2. 11 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на I или II категория труд – 14 на сто;

3. 3,5 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство”;

4. 1 на сто за фонд “Безработица”;

5. 1,1 на сто за фонд “Трудова злополука и професионална болест”.

(4) Лицата по ал. 1 не определят окончателен размер на осигурителния доход от трудово правоотношение като морски лица.

(5) Редът за осигуряване на лицата по ал. 1 и 2 се урежда с акта на Министерския съвет по чл. 4, ал. 8.

(6) Когато лицата по ал. 1 получават доходи и от дейности по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;

2. осигурителния доход като морски лица;

3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

4. доходи за работа без трудово правоотношение.

(7) Осигурителните вноски на лицата по ал. 1 се удържат от брутните им трудови възнаграждения за съответния месец и се внасят от работодателя при изплащането им. Вноски от авансовите плащания не се удържат освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс. Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, или не са начислени, осигурителните вноски се внасят от работодателя до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.”

3. В чл. 5:

а) в ал. 4 т. 1 се изменя така:

“1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;”

б) в ал. 8 думите “ал. 4″ се заменят с “ал. 4, т. 1, за приходите от осигурителни вноски”.

4. В чл. 6:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите “осемнадесет на сто” се заменят с “шестнадесет на сто” и думите “21 на сто” се заменят с “19 на сто”;

бб) в т. 2 думите “тринадесет на сто” се заменят с “единадесет на сто” и думите “16 на сто” се заменят с “14 на сто”;

б) в ал. 2, в текста преди т. 1, в изречение първо след думите “начислените и неизплатени” се добавя “или неначислените”;

в) в ал. 3:

аа) в текста преди т. 1 изречение първо се изменя така: “Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.”;

бб) точка 8 се изменя така:

“8. от 1 януари 2010 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., се разпределя, както следва:

а) 7,1 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице – 16 на сто;

б) 8,9 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт – 11,9 на сто;”

вв) точка 9 се изменя така:

“9. от 1 януари 2010 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя, както следва:

а) 4,9 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице – 11 на сто;

б) 6,1 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт – 9,1 на сто.”;

г) в ал. 6 след думите “Трудова злополука и професионална болест” се поставя запетая и се добавя “с изключение на вноските за лицата по чл. 4а, ал. 1″;

д) алинея 7 се изменя така:

“(7) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.”;

е) алинея 8 се изменя така:

“(8) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.”

5. В чл. 7:

а) алинея 3 се изменя така:

“(3) Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.”;

б) алинея 5 се отменя;

в) в ал. 6 думите “месеца, за който се дължат” се заменят с “месеца на изплащане на възнаграждението”.

6. В чл. 9:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите “чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4″ се заменят с “чл. 4, ал. 1, т. 1″, а след думата “полученото” се поставя запетая и се добавя “начисленото и неизплатеното, както и неначисленото”;

бб) в т. 4 накрая се добавя “и от лицата по чл. 4а, ал. 1″;

вв) в т. 5 след думата “полученото” се поставя запетая и се добавя “начисленото и неизплатеното, както и неначисленото”;

б) в ал. 3:

аа) в т. 1 след думите “по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4″ се добавя “и чл. 4а, ал. 1″, а след думите “за сметка на осигурителя” се поставя запетая и се добавя “а за лицата по чл. 4а, ал. 1 – от работодателя им”;

бб) в т. 2 след думите “по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4″ се добавя “и чл. 4а, ал. 1″, а след думите “за сметка на осигурителя” се поставя запетая и се добавя “а за лицата по чл. 4а, ал. 1 – от работодателя им”;

вв) в т. 5 думите “са в съотношението по чл. 6, ал. 3″ се заменят със “се разпределят по чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9″.

7. В чл. 10 след думите “по чл. 4″ се добавя “или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски”.

8. В чл. 22а, т. 1 се създава буква “д”:

“д) добавки към пенсиите за лица, навършили 75-годишна възраст.”

9. В чл. 22б, ал. 1 се създава т. 12:

“12. добавки към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст.”

10. В чл. 33, ал. 4 след съкращението “ЕСГРАОН” се поставя запетая и думите “и от Националния статистически институт” се заменят с “от Националния статистически институт и от лечебните заведения”.

11. В чл. 36, ал. 1 т. 11 се отменя.

12. В чл. 40, ал. 3, изречение първо след думите “декларирана от тях” се добавя “лична”.

13. Създава се чл. 40а:

“Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване

Чл. 40а. Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в следните срокове:

1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени – не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;

2. от самоосигуряващите се лица – не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.”

14. В чл. 46 се създава ал. 3:

“(3) Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи.”

15. Създава се чл. 48б:

“Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за бременност и раждане

Чл. 48б. Документите за изплащане на обезщетение за бременност и раждане се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в сроковете по чл. 40а.”

16. Създава се чл. 52б:

“Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете

Чл. 52б. Документите за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в сроковете по чл. 40а.”

17. В чл. 54ж, ал. 3 след думите “декларирана от тях” се добавя “лична”.

18. В чл. 54и:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 думите “съответното териториално поделение на” се заличават;

бб) точка 1 се изменя така:

“1. след получаване на обезщетение за безработица са останали без работа за период не по-малък от 12 последователни месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението по ал. 3, редовно са поддържали регистрацията си като безработни в Агенцията по заетостта и през този период не са получавали парично обезщетение за безработица;”

б) в ал. 3 след думата “ежемесечно” се добавя “по реда на чл. 54ж, ал. 3″.

19. В чл. 70а:

а) в ал. 1 след думите “ал. 3, т. 5″ се добавя “и 6″, а след думите “самоосигуряващите се лица” се добавя “и за лицата по чл. 4а, ал. 1″;

б) в ал. 3, т. 3 думите “трудов или служебен” се заменят с “осигурителен”.

20. В чл. 84 ал. 1 се изменя така:

“(1) Пенсионерът има право на добавка от пенсията или от сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер, както следва:

1. до 30 юни 2010 г. – 20 на сто;

2. от 1 юли до 31 декември 2010 г. – 25 на сто;

3. от 1 януари до 31 декември 2011 г. – 30 на сто;

4. от 1 януари до 31 декември 2012 г. – 35 на сто;

5. от 1 януари 2013 г. – 40 на сто.”

21. В раздел III се създава чл. 84а:

“Добавка към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст

Чл. 84а. Към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст, се изплаща добавка при условия и в размер, определени със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.”

22. В чл. 95:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

“(2) Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, може да издаде разпореждане за спиране на пенсията, когато са представени доказателства за обстоятелства, които могат да доведат до нейното прекратяване съгласно чл. 96, ал. 1. Разпореждането се издава в 14-дневен срок от представяне на доказателствата. Ако се установи, че няма основание за прекратяване на пенсията, тя се възстановява от датата на спирането.”

23. В чл. 97, ал. 3 след думите “чл. 95″ се добавя “ал. 1″.

24. В чл. 98:

а) алинея 1 се изменя така:

“(1) Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане, издадено от:

1. длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, или други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт;

2. длъжностното лице в Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина.”;

б) в ал. 2:

аа) в изречение първо думите “Длъжностното лице по ал. 1 издава” се заменят с “Длъжностните лица по ал. 1 издават”;

бб) създава се изречение пето: “Ако върху пенсията има наложени запори по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, вземанията се събират в поредност – задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, други публични вземания и частни вземания.”;

в) в ал. 6 думите “Софийския градски съд” се заменят с “Административния съд – гр. София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс”;

г) алинея 7 се изменя така:

“(7) Ако решението на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК е обжалвано от председателя на медицинската комисия или по реда на чл. 112 от Закона за здравето, до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза, се отпуска, възобновява и възстановява пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост.”;

д) алинея 8 се изменя така:

“(8) След влизането в сила на решението по ал. 7 пенсията се определя в действителен размер от датата на придобиване на правото, съответно от датата, от която е възобновена или възстановена, ако на лицето е определен процент трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.”;

е) създават се ал. 9 и 10:

“(9) Към пенсията по ал. 7 не се изплащат добавки по този кодекс и други нормативни актове.

(10) Пенсията по ал. 7 не може да се получава заедно с друга пенсия.”

25. В чл. 102, ал. 4 думите “за 1999 г.” се заменят със “за 2007 г.”.

26. В чл. 113 ал. 2 се отменя.

27. Член 114 се изменя така:

“Възстановяване на неоснователно получени суми

Чл. 114. (1) Недобросъвестно получените суми за осигурителни плащания се възстановяват от лицата, които са ги получили, заедно с лихвата по чл. 113.

(2) Добросъвестно получените суми за осигурителни плащания не подлежат на връщане от осигурените лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 2, чл. 54е и при прилагане разпоредбите на международни договори, по които страна е Република България, в които случаи възстановяването им е без лихва до изтичането на срока за доброволно изпълнение.

(3) За възстановяване на сумите по ал. 1 и 2 длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението, издава разпореждане, което подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването му.

(4) Дължимите суми по влезлите в сила разпореждания, които не са погасени доброволно в срока по ал. 3, подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен в случаите, когато могат да бъдат прихванати от изискуеми вземания на осигурения от държавното обществено осигуряване. Прихващането се извършва с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението.

(5) В случаите, когато има изплатени суми за пенсии след прекратяването им поради смърт на пенсионера, те се събират от лицето, което ги е получило, или солидарно от наследниците. За събиране на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане.”

28. В чл. 117:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думите “Националния осигурителен институт” се поставя запетая и се добавя “откази за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация”;

бб) в т. 2, буква “а” след думата “изменение” се добавя “и спиране”;

б) в ал. 4 думата “спогодби” се заменя с “договори за лица с постоянен адрес в чужбина”.

29. В чл. 157:

а) алинея 2 се отменя;

б) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “а за лицата по чл. 4а, ал. 1 са изцяло за тяхна сметка”;

в) в ал. 5 след думите “Самоосигурените лица” се добавя “и лицата по чл. 4а, ал. 1″.

30. В чл. 158 се създава изречение второ: “Осигурителните вноски на лицата по чл. 4а, ал. 1 се удържат и внасят по реда на чл. 4а, ал. 7.”

31. В чл. 159, ал. 1 думите “Осигурителните вноски за пенсионните фондове” се заменят с “Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване и лихви към тях”.

32. В чл. 262, ал. 1 се създава т. 10:

“10. морските лица.”

33. В чл. 349:

а) в ал. 1 думите “от 50 до 1000 лв.” се заменят с “от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай”;

б) създава се нова ал. 3:

“(3) Осигурител, който не представи в срок в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство или представи такива документи с невярно попълнени данни, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба от 500 до 2000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба от 100 до 1000 лв. за всеки отделен случай.”;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4;

г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

“(5) При повторно нарушение по ал. 1, 3 и 4 се налага имуществена санкция и/или глоба в двоен размер от първоначално наложената.”

34. В чл. 355:

а) алинея 1 се изменя така:

“(1) Който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 8, чл. 7, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 158 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.”;

б) в ал. 2 след думата “вноски” се добавя “и който не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице”;

в) в ал. 3 след думите “Длъжностно лице, което” се добавя “начисли, не начисли и/или”;

г) алинея 4 се изменя така:

“(4) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 500 до 2000 лв. или имуществена санкция в размер 1000 лв. за всеки отделен случай, но не повече от 10 000 лв., а по ал. 2 – глоба от 500 лв. за всеки отделен случай, но не повече от 10 000 лв.”

35. В § 1 от допълнителната разпоредба:

а) в ал. 1:

аа) в т. 2 се създава изречение второ: “Когато възнагражденията не са начислени, до начисляването при определяне на паричните обезщетения за нетно възнаграждение се взема предвид минималният осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 или минималната месечна работна заплата за страната, ако няма определен минимален осигурителен доход.”;

бб) точка 3 се изменя така:

“3. “Осигурено лице” е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 3 и 5. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски;”

вв) създава се т. 5а:

“5а. “Морско лице” е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава – членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.”;

б) в ал. 2 се създава т. 30:

“30. “Морско лице” е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава – членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.”

36. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 6, ал. 1 думите “31 декември 2009 г.” се заменят с “31 декември 2011 г.”;

б) създава се § 22н:

“§ 22н. От 1 януари 2010 г. пенсиите по чл. 98, ал. 7 и § 22м се определят съгласно чл. 98, ал. 9 и 10.”

 

 

§ 7. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр.1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 40, ал. 1:

а) в т. 1 след думата “трудови” се добавя “правоотношения, с изключение на морските лица”;

б) създава се т. 2а:

“2а. морските лица се осигуряват изцяло за своя сметка върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, като не определят окончателен размер на осигурителния доход за доходите от трудово правоотношение като морски лица; вноската се удържа и внася от работодателя на лицата по реда на чл. 4а, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване;”

в) в т. 3, буква “а” думите “т. 1 и 2″ се заменят с “т. 1, 2 и 2а”;

г) точка 6 се изменя така:

“6. за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;”.

2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 23:

“23. “Морско лице” е физическо лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.”

 

 

§ 8. (1) За 2010 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

(2) Индексиране на пенсии за 2010 г. може да се извършва по ред и начин, определени от Министерския съвет, съобразно изпълнението на консолидираната фискална програма за 2010 г.

(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) За 2010 г. не се определя добавка по чл. 84а от Кодекса за социално осигуряване към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст.

(4) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) За периода от 1 юли до 31 декември 2010 г. не се определя максимален размер на обезщетенията за безработица.

 

 

§ 9. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат до 31 март 2010 г. без лихва дължимите осигурителни вноски за 2009 г.

 

 

§ 10. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2010 г. се извършва само в дружества, в които едноличен собственик на капитала е НОИ.

 

 

§ 11. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

 

 

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 4, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”.

————————-

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 3 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)

 

§ 10. Законът влиза в сила от 1 юли 2010 г.

 

 

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2010 г.

 

 

Пореден номер

Икономически дейности (ном. А31)

Икономически дейности (код по НКИД)

Наименование на икономическа дейност

Президент, законодатели, висши служители и ръководители

Аналитични специалисти

Техници и други приложни специалисти

Администрати- вен персонал

Персонал, зает с услуги за насел., охрана и търговия

Квалифицира- ни работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

Квалифицира- ни производстве- ни работници и сродни на тях занаятчии

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

Професии, неизискващи специална квалификация

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 А 01, 02, 03 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности; Горско стопанство; Рибно стопанство

621

444

392

380

320

352

392

397

270

2 В 05 Добив на въглища

727

595

565

404

350

240

565

512

377

3 В 06 Добив на нефт и природен газ

675

540

526

351

351

240

485

446

351

4 В 07 Добив на метални руди

714

593

525

377

326

240

520

449

337

5 В 08,09 Добив на неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

565

445

404

350

350

240

484

445

350

6 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

714

593

512

377

350

240

471

471

350

7 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

747

551

453

335

315

240

354

374

315

8 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици

880

680

550

410

330

330

350

450

330

9 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

712

530

414

362

291

285

336

388

291

10 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини

818

715

531

429

399

240

399

399

307

11 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти

906

595

479

330

304

240

330

375

291

12 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

920

825

700

370

320

240

455

550

320

13 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

800

550

550

420

350

340

440

490

380

14 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

920

715

664

460

307

240

429

480

307

15 C 10.9 Производство на готови храни за животни

880

760

660

500

320

240

510

490

320

16 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки

708

551

472

291

291

240

291

374

291

17 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц

700

630

550

410

385

240

450

430

380

18 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

838

715

644

450

307

240

414

429

307

19 C 12 Производство на тютюневи изделия

807

786

551

433

354

240

374

433

291

20 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

730

520

500

400

296

240

325

325

296

21 C 14 без 14.3 Производство на облекло

589

430

408

314

303

240

307

303

303

22 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия

660

500

440

395

296

240

308

308

296

23 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

660

475

460

370

300

240

300

295

270

24 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

460

370

330

270

250

240

270

270

240

25 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

600

450

380

300

270

240

360

300

250

26 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

393

354

335

291

291

240

315

291

291

27 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1376

1022

807

590

689

240

747

755

433

28 C 20 Производство на химични продукти

679

530

388

311

285

240

382

369

285

29 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти

679

530

388

311

285

240

382

369

285

30 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

479

336

317

298

285

240

336

298

285

31 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

565

445

404

350

316

240

445

408

321

32 C 24 без 24.5 Производство на основни метали

660

450

410

300

260

240

400

400

280

33 C 24.5 Леене на метали

640

420

400

280

240

240

350

370

240

34 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

550

370

350

270

240

240

320

320

240

35 C 26, 27 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на електрически съоръжения

600

500

430

300

250

240

390

380

240

36 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

670

440

390

280

240

240

390

390

240

37 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

740

490

490

390

240

240

430

430

240

38 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

740

500

450

290

240

240

490

380

240

39 C 31 Производство на мебели

450

370

320

250

240

240

260

270

240

40 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

551

374

354

291

291

240

301

315

291

41 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

750

520

330

260

240

240

240

240

260

42 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

800

660

600

350

300

240

500

470

300

43 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1140

786

747

453

393

240

547

602

393

44 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия

750

560

520

320

300

240

380

440

300

45 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

633

576

518

374

345

288

432

374

316

46 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

648

393

382

291

291

240

346

315

291

47 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

800

660

600

470

456

240

500

470

456

48 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

700

580

550

350

280

330

530

530

310

49 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

800

630

575

400

290

330

575

575

310

50 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

550

460

430

300

280

240

320

360

280

51 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

790

690

610

400

360

330

400

420

325

52 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

720

456

382

301

291

240

291

356

301

53 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

710

640

520

375

335

240

405

435

280

54 H 49.1, 49.2 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт

706

627

515

330

330

264

363

429

330

55 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

627

508

450

300

300

264

375

375

300

56 H 50 Воден транспорт

751

686

586

372

330

264

380

422

330

57 H 51 Въздушен транспорт

782

718

586

365

372

264

380

422

330

58 H 52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

756

708

570

348

348

264

402

348

348

59 H 53 Пощенски и куриерски дейности

420

370

330

320

300

240

300

320

300

60 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

728

637

547

419

419

240

456

456

364

61 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1239

786

590

433

315

240

354

453

291

62 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

786

511

412

291

291

240

315

335

291

63 N 80 Дейности по охрана и разследване

647

453

375

285

285

240

311

311

285

64 M 72 Научноизследователска и развойна дейност

526

377

336

315

291

240

293

293

291

65 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

388

291

291

291

291

240

291

291

291

66 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ

535

450

377

291

291

240

291

291

291

67 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА; Ветеринарномедицинска дейност

820

550

330

300

260

300

300

330

240

68 Q 86,1 Дейност на болници

1100

780

540

400

340

360

400

400

320

69 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

298

291

291

291

291

240

291

291

291

70 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

514

354

291

291

291

240

309

291

291

71 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ;

422

344

304

291

291

240

344

304

291

72 S, U 94,99 Дейности на организации с нестопанска цел; Дейности на екстериториални организации и служби

699

492

364

291

291

240

336

301

291

73 S,U 9312 Дейност на професионални организации

 

 

715/460

 

 

 

 

 

 

74     Централен кооперативен съюз

550

460

400

340

320

310

320

345

270

Забележки:  
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.  
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.  
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № 742 на министъра на труда и социалната политика от 2005 г.  
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето є не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.  
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.  
                           

 

 

Приложение № 2 към чл. 13

 

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “ТЗПБ” 2010

 

 

Код КИД2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

Осигурителна

 

 

вноска

 

 

(в %)

1

2

3

05 Добив на антрацитни и черни въглища

1,1

07 Добив на метални руди

1,1

08 Добив на неметални материали и суровини

1,1

09 Спомагателни дейности в добива

1,1

16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

24 Производство на основни метали

1,1

30 Производство на превозни средства, без автомобили

1,1

02 Горско стопанство

0,9

22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

0,9

23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

0,9

25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

0,9

28 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

0,9

29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,9

35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0,9

41 Строителство на сгради

0,9

42 Строителство на съоръжения

0,9

43 Специализирани строителни дейности

0,9

49 Сухопътен транспорт

0,9

50 Воден транспорт

0,9

52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0,9

01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,7

10 Производство на хранителни продукти

0,7

11 Производство на напитки

0,7

13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

0,7

17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0,7

20 Производство на химични продукти

0,7

21 Производство на лекарствени вещества и продукти

0,7

31 Производство на мебели

0,7

32 Производство, некласифицирано другаде

 

33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

0,7

36 Събиране, пречистване и доставяне на води

0,7

37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,7

38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

0,7

39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

0,7

51 Въздушен транспорт

0,7

53 Пощенски и куриерски дейности

0,7

61 Далекосъобщения

0,7

77 Даване под наем и оперативен лизинг

0,7

96 Други персонални услуги

0,7

06 Добив на нефт и природен газ

0,5

12 Производство на тютюневи изделия

0,5

15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0,5

18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

27 Производство на електрически съоръжения

0,5

45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

58 Издателска дейност

0,5

64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,5

68 Операции с недвижими имоти

0,5

69 Юридически и счетоводни дейности

0,5

70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0,5

71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0,5

72 Научноизследователска и развойна дейност

0,5

73 Рекламна дейност и проучване на пазари

0,5

74 Други професионални дейности

0,5

78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

80 Дейности по охрана и разследване

0,5

81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0,5

82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,5

84 Държавно управление

0,5

03 Рибно стопанство

0,4

14 Производство на облекло

0,4

19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,4

26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,4

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,4

55 Хотелиерство

0,4

56 Ресторантьорство

0,4

59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,4

60 Радио- и телевизионна дейност

0,4

62 Дейности в областта на информационните технологии

0,4

63 Информационни услуги

0,4

65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0,4

75 Ветеринарномедицинска дейност

0,4

85 Образование

0,4

86 Хуманно здравеопазване

0,4

87 Медико-социални грижи с настаняване

0,4

88 Социална работа без настаняване

0,4

90 Артистична и творческа дейност

0,4

91 Други дейности в областта на културата

0,4

92 Организиране на хазартни игри

0,4

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,4

94 Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,4

97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0,4

98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0,4

99 Дейности на екстериториални организации и служби

0,4

     

Забележки:

1. Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати (код НКИД2003 = 12) – Премества се в ИД с код 07,09 по КИД2008.

2. Рециклиране на отпадъци (код НКИД2003 = 37) – Премества се в ИД с код 38 по КИД2008.

3. Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде (код НКИД2003 = 31) – Премества се в ИД с код 28 по КИД2008.

4. Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници (код НКИД2003 = 33) – Премества се в ИД с код 26 по КИД2008.

5. Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника (код НКИД2003 = 30) – Премества се в ИД с код 26, 28, 33 по КИД2008.

6. Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление (код НКИД2003 = 97) – Премества се в ИД с код 98 по КИД2008.

 

 

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 3

 

 

ПЛАН-СМЕТКА
на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2010 г.
 

Показатели

Сума

 

(в хил. лв.)

1

2

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ

19257,6

Вноски от работодатели за работници и служители

12560,7

- Вноски от работодатели за работници и служители за фонд “ГВРС”

12560,7

Приходи и доходи от собственост

6550,8

- приходи от лихви

6550,8

Глоби, санкции и наказателни лихви

146,1

- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви

146,1

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ

2166,3

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

25,2

- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения

25,2

Други възнаграждения и плащания за персонала

23,5

- Възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови право-

 

отношения

23,5

Осигурителни вноски от работодатели

279,9

- Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено

 

осигуряване (ДОО)

167,2

- Здравноосигурителни вноски от работодатели

79,0

- Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

33,8

Издръжка

239,9

- учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките

5,4

- разходи за външни услуги

5,4

- командировки в страната

9,5

- други финансови услуги

18,9

- представителни разходи

10,4

- канцеларски материали

2,0

- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи

188,4

Обезщетения и помощи за домакинствата

1597,8

- плащания от фонд “ГВРС” на гарантирани вземания на работници и

 

служители от предприятия в несъстоятелност

1597,8

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ

 

РАЗДЕЛ ІV. БЮДЖЕТНО САЛДО (ДЕФИЦИТ “-” / ИЗЛИШЪК”+”) (І. – ІІ.+ІІІ.)

17091,3

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ

-17091,3

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)

-18228,6

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

1137,3

Депозити и сметки от предходния период (+) (§§ 96-01 – 96-03)

47749,4

Депозити и сметки в края на периода (-) (§§ 96-07 – 96-09)

-46612,1

   

 

Comments are closed.