ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.

В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г.

Изтекъл срок на действие.

 

 

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил. лв., както следва:

 

П О К А З А Т Е Л И

Сума

(в хил.лв.)

1

2

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

8 243 719,1

1. Осигурителни приходи

6 523 461,4

1.1. Осигурителни вноски

4 042 687,7

1.1.1. Вноски за работници и служители

2 363 630,6

от работодатели за държавното

обществено осигуряване

1.1.2. Вноски от работници и служители

1 418 185,0

(лична вноска)

1.1.3. Вноски от самонаети лица

223 402,1

(самоосигуряващи се лица)

1.1.4. Главница по ревизионни актове

10 620,0

за начет в приход на държавното

обществено осигуряване от

Националната агенция за приходите

1.1.5. Приходи от професионалните

пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от

Кодекса за социално осигуряване и § 4,

26 850,0

ал. 4 от преходните и заключителните

разпоредби на Кодекса за социално

осигуряване

1.2. Трансфери от републиканския

бюджет в размер 12 на сто върху сбора

2 480 773,7

на осигурителните доходи на всички

осигурени лица за календарната година

2. Неданъчни приходи

25 553,6

2.1. Приходи и доходи от собственост

4 865,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

20 450,0

2.2.1. Лихви по ревизионни актове за

начет в приход на държавното

9 195,0

обществено осигуряване от

Националната агенция за приходите

2.2.2. Начети и лихви по ревизионни

актове за начет, съставени от

4 000,0

Националния осигурителен институт след

31 декември 2005 г.

2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки

7 255,0

2.3. Други неданъчни приходи

238,5

3. Внесени ДДС и други данъци върху

(796,6)

продажбите

4. Получени трансфери от централния

305 199,4

бюджет за държавното обществено

осигуряване

5. Получени допълнителни субсидии от

централния/републиканския бюджет за

1 390 301,3

покриване на недостига от средства

 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 240 706,8 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

8 240 706,8

1. Разходи

8 233 556,8

1.1. Пенсии

7 078 423,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното

6 669 842,7

обществено осигуряване

1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския

302 191,7

бюджет

1.1.3. Пенсии по международни спогодби

60 000,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и

46 388,7

други финансови услуги)

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 070 911,9

1.3. Програми, дейности и служби по

82 703,9

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

1.3.1. Заплати и възнаграждения за

41 822,0

персонала, нает по трудови правоотношения

1.3.2. Други възнаграждения и плащания

4 526,7

за персонала

1.3.3. Задължителни осигурителни

8 022,6

вноски от работодатели

1.3.4. Издръжка

19 946,3

1.3.5. Разходи за членски внос и участие

90,5

в нетърговски организации и дейности

1.3.6. Капиталови разходи

8 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

397,4

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от

396,4

международни организации и

институции (Световната банка)

1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица

1,0

2. Предоставени трансфери

7 150,0

2.1. На Министерството на труда и

социалната политика за Агенцията за

3 150,0

социално подпомагане съгласно чл. 11,

ал. 1, т. 2, буква “в”, чл. 12, ал. 1, т. 4 и

чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално

осигуряване

2.2. На Министерството на труда и

4 000,0

социалната политика за фонд “Условия

на труд”

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване

на трудовите злополуки и

3 000,0

професионалните болести съгласно чл.

24, т. 3 от Кодекса за социално

осигуряване

2.2.2. За диагностика на

1 000,0

професионалните болести съгласно чл.

24, т. 4 от Кодекса за социално

осигуряване

 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

3 012,3

ФИНАНСИРАНЕ

(3 012,3)

Погашения по заеми от Световната банка -

№ 4081 от Международната банка за

(3 012,3)

възстановяване и развитие (-)

Наличност в края на периода

-

 

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по приходите и трансферите на обща сума 5 563 906,3 хил.лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

5 563 906,3

1. Осигурителни приходи

5 563 356,3

1.1. Осигурителни вноски

3 082 582,6

1.1.1. Вноски за работници и служители

1 733 178,4

от работодатели за държавното

обществено осигуряване

1.1.2. Вноски от работници и служители

1 111 114,3

(лична вноска)

1.1.3. Вноски от самонаети лица

200 819,9

(самоосигуряващи се лица)

1.1.4. Главница по ревизионни актове за

начет в приход на държавното

10 620,0

обществено осигуряване от

Националната агенция за приходите

1.1.5. Приходи от професионалните

пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от

Кодекса за социално осигуряване и § 4,

26 850,0

ал. 4 от преходните и заключителните

разпоредби на Кодекса за социално

осигуряване

1.2. Трансфери от републиканския

бюджет в размер 12 на сто върху сбора

2 480 773,7

на осигурителните доходи на всички

осигурени лица за календарната година

4. Получени трансфери от централния

550,0

бюджет за държавното обществено

осигуряване  

 

(2) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по разходите и трансферите на обща сума 6 729 571,0 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

6 729 571,0

1. Разходи

6 729 571,0

1.1. Пенсии

6 728 952,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното

6 625 018,7

обществено осигуряване

1.1.3. Пенсии по международни спогодби

60 000,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и

43 933,9

други финансови услуги)

1.2. Социални помощи и обезщетения

618,4

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(1 165 664,7)

 

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” по приходите и трансферите на обща сума 304 349,4 хил.лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

304 349,4

4. Получени трансфери от централния

304 349,4

бюджет за държавното обществено

осигуряване

 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” на обща сума 304 360,7 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

304 360,7

1. Разходи

304 360,7

1.1. Пенсии

304 349,4

1.1.2. Пенсии за сметка на

302 191,7

републиканския бюджет

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)

2 157,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

11,3

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(11,3)

 

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по приходите и трансферите на обща сума 122 596,9 хил.лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

122 596,9

1. Осигурителни приходи

122 596,9

1.1. Осигурителни вноски

122 596,9

1.1.1. Вноски за работници и служители

122 596,9

от работодатели за държавното обществено

осигуряване

 

(2) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по разходите и трансферите на обща сума 56 994,4 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

56 994,4

1. Разходи

52 644,4

1.1. Пенсии

45 121,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното

44 824,0

обществено осигуряване

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)

297,1

1.2. Социални помощи и обезщетения

7 523,3

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на труда и

социалната политика за Агенцията за

350,0

социално подпомагане съгласно чл. 24, т.

5 от Кодекса за социално осигуряване

2.2. На Министерството на труда и

4 000,0

социалната политика за фонд “Условия

на труд”

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване

на трудовите злополуки и професионалните

3 000,0

болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за

социално осигуряване

2.2.2. За диагностика на професионалните

1 000,0

болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса

за социално осигуряване  

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

65 602,5

 

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по приходите и трансферите на обща сума 656 660,6 хил.лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

656 660,6

1. Осигурителни приходи

656 660,6

1.1 Осигурителни вноски

656 660,6

1.1.1. Вноски за работници и служители

395 146,8

от работодатели за държавното обществено осигуряване

1.1.2. Вноски от работници и служители

238 931,6

(лична вноска)

1.1.3. Вноски от самонаети лица

22 582,2

(самоосигуряващи се лица)

 

(2) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по разходите и трансферите на обща сума 736 835,6 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

736 835,6

1. Разходи

734 035,6

1.2. Социални помощи и обезщетения

734 035,6

2. Предоставени трансфери

2 800,0

2.1. На Министерството на труда и

социалната политика за Агенцията за

2 800,0

социално подпомагане съгласно чл. 26, т.

4 от Кодекса за социално осигуряване

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(80 175,0)

 

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд “Безработица” по приходите и трансферите на обща сума 181 147,6 хил.лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

181 147,6

1. Осигурителни приходи

180 847,6

1.1. Осигурителни вноски

180 847,6

1.1.1. Вноски за работници и служители

112 708,5

от работодатели за държавното обществено осигуряване

1.1.2. Вноски от работници и служители

68 139,1

(лична вноска)

4. Получени трансфери от централния

300,0

бюджет за държавното обществено

осигуряване

 

(2) Приема бюджета на фонд “Безработица” по разходите и трансферите на обща сума 328 723,3 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

328 723,3

1. Разходи

328 723,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

328 723,3

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Безработица”, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(147 575,7)

 

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 1 415 058,3 хил.лв., както следва:

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1 415 058,3

2. Неданъчни приходи

25 553,6

2.1. Приходи и доходи от собственост

4 865,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

20 450,0

2.2.1. Лихви по ревизионни актове за

начет в приход на държавното обществено

9 195,0

осигуряване от Националната агенция за приходите

2.2.2. Начети и лихви по ревизионни

актове за начет, съставени от Националния

4 000,0

осигурителен институт след 31 декември 2005 г.

2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки

7 255,0

2.3. Други неданъчни приходи

238,5

3. Внесени ДДС и други данъци върху

(796,6)

продажбите

5. Получени допълнителни субсидии от

централния/републиканския бюджет за

1 390 301,3

покриване на недостига от средства

 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 84 221,8 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

84 221,8

1. Разходи

84 221,8

1.3. Програми, дейности и служби по

82 703,9

социалното осигуряване, подпомагане и

заетостта

1.3.1. Заплати и възнаграждения за

41 822,0

персонала, нает по трудови правоотношения

1.3.2. Други възнаграждения и плащания

4 526,7

за персонала

1.3.3. Задължителни осигурителни вноски

8 022,6

от работодатели

1.3.4. Издръжка

19 946,3

1.3.5. Разходи за членски внос и участие

90,5

в нетърговски организации и дейности

1.3.6. Капиталови разходи

8 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

397,4

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от

396,4

международни организации и институции (Световната банка)

1.5.2. Други разходи за лихви към

1,0

местни лица

 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

1 330 836,5

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

(1 330 836,5)

Погашения по заеми от Световната банка -

(3 012,3)

№ 4081 от Международната банка за

възстановяване и развитие

Наличност в края на периода

1 327 824,2

 

 

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5401 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква “а”.

 

 

Чл. 9. Определя се за 2011 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 136,08 лв.

 

 

Чл. 10. Определя се за 2011 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв.

 

 

Чл. 11. Определя се за 2011 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 240 лв.

 

 

Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

 

 

Чл. 13. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

 

 

Чл. 14. (1) За 2011 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

(2) За 2011 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” съгласно приложение № 3.

 

 

Чл. 15. За 2011 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет и за разходите, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета му.

 

 

§ 2. За 2011 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците от ревизионните актове за начет за периоди преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход на фонд “Пенсии”, а по ревизионните актове за начет, съставени от НОИ след 31 декември 2005 г. – като приход на бюджета на НОИ. Сумите по лихвите от ревизионните актове за начет постъпват като приход на бюджета на НОИ.

 

 

§ 3. За 2011 г. за всяко действително наето лице по програмите за подкрепа на майчинството от фонд “Общо заболяване и майчинство” се превеждат необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие.

 

 

§ 4. (1) Дължимите вноски за Учителския пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки за събиране на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване на Националната агенция за приходите.

(2) Средствата по ал. 1 се превеждат периодично по съответната сметка в Българската народна банка.

 

 

§ 5. За 2011 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

 

 

§ 6. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2011 г. се извършва във:

1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;

2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

 

 

§ 7. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4а, ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:

“1. 17,8 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на І или ІІ категория труд – 20,8 на сто;

2. 12,8 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на І или ІІ категория труд – 15,8 на сто;”.

2. В чл. 6:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите “шестнадесет на сто” се заменят със “17,8 на сто”, а думите “19 на сто” се заменят с “20,8 на сто”;

бб) в т. 2 думите “единадесет на сто” се заменят с “12,8 на сто”, а думите “14 на сто” се заменят с “15,8 на сто”;

б) в ал. 2 т. 2 се изменя така:

“2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице;”

в) в ал. 3:

аа) в текста преди т. 1, в изречение първо думите “по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8″ се заменят с “по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 9″, а в изречение второ думите “по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8″ се заменят с “по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9″;

бб) точка 8 се изменя така:

“8. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., се разпределя, както следва:

а) 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице – 17,8 на сто;

б) 9,9 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд – 12,9 на сто;”

вв) точка 9 се изменя така:

“9. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя, както следва:

а) 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице – 12,8 на сто;

б) 7,1 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд – 10,1 на сто.”

3. В чл. 49, ал. 1, изречение първо думите “12 календарни месеца” се заменят с “18 календарни месеца”.

4. В чл. 54б, ал. 1 думите “9 календарни месеца” се заменят с “18 календарни месеца”.

5. В § 22о от преходните и заключителните разпоредби:

а) в текста преди т. 1 думите “31 декември 2010 г.” се заменят с “31 декември 2011 г.”;

б) точки 2 и 3 се отменят.

 

 

§ 8. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59 и 62 от 2010 г.) в § 19к от преходните и заключителните разпоредби думите “31 декември 2010 г.” се заменят с “31 декември 2011 г.”

 

 

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

 

 

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

————————

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 32 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2011 Г.)

 

§ 2. Законът влиза в сила от 1 април 2011 г.

 

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

 

(Доп. – ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 01.04.2011 г.)

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2011 г.

 

Пореден номер

Икономи- чески дейности (ном. А31)

Икономически дейности (код по КИД)

Наименование на икономическа дейност

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неизискващи специална квалификация

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без 1.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство

652

466

412

400

336

370

392

457

284

2

А

2

Горско стопанство

655

466

412

400

336

370

411

457

283

3

А

1.49

Отглеждане на други животни /пчеларство/

920

715

665

460

310

240

430

480

307

4

В

5

Добив на въглища

768

628

597

427

370

253

597

541

398

5

В

6

Добив на нефт и природен газ

712

570

556

370

370

253

513

471

370

6

В

7

Добив на метални руди

754

626

554

398

344

253

549

474

356

7

В

08, 09

Добив на неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

597

470

427

370

370

253

511

470

370

8

В

8.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

754

626

541

398

370

253

497

497

370

9

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

789

582

478

353

333

253

374

394

333

10

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

929

718

581

433

348

348

370

475

348

11

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

751

560

437

383

307

301

355

410

307

12

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

863

755

561

453

421

253

421

421

324

13

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

956

629

506

348

321

253

348

396

307

14

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

972

871

739

391

338

253

480

581

338

15

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

800

550

550

420

350

340

440

490

390

16

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

971

755

702

486

324

253

453

507

324

17

C

10.9

Производство на готови храни за животни

929

803

697

528

338

253

539

517

338

18

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

748

582

499

307

307

253

307

394

307

19

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

739

665

581

433

407

253

475

454

401

20

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

885

755

680

475

324

253

437

453

324

21

C

12

Производство на тютюневи изделия

852

830

582

458

374

253

394

458

307

22

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

771

549

528

422

313

253

343

343

313

23

C

14 без 14.3

Производство на облекло

620

450

430

330

320

255

330

325

320

24

C

14.3

Производство на други трикотажни изделия

700

500

450

400

305

240

325

325

305

25

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

700

475

460

400

310

280

315

310

283

26

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

490

380

350

285

250

240

270

270

240

27

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

700

500

420

330

280

240

400

330

260

28

C, J

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

415

374

353

307

307

253

333

307

307

29

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1453

1079

852

623

727

253

789

797

458

30

C

20

Производство на химични продукти

717

560

410

328

301

253

403

389

301

31

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

717

560

410

328

301

253

403

389

301

32

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

506

355

335

314

301

253

355

314

301

33

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

597

470

427

370

334

253

470

431

339

34

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

697

475

433

317

275

253

422

422

296

35

C

24.5

Леене на метали

670

440

420

300

240

240

370

390

240

36

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

570

385

365

280

240

240

335

335

240

37

C

26, 27

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на електрически съоръжения

634

528

454

317

264

253

412

401

253

38

C

28 без 28.11; 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Произвпдство на въоръжение и боеприпаси

700

460

410

300

240

240

410

410

240

39

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

780

510

510

410

240

240

440

440

240

40

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

770

520

470

300

240

240

500

400

240

41

C

31

Производство на мебели

470

375

320

250

240

240

265

270

240

42

C

32 без 32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

582

394

374

307

307

253

318

333

307

43

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

750

520

330

260

240

240

240

240

260

44

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

840

680

630

360

315

240

525

490

315

45

D

35.2, 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1204

830

789

478

415

253

577

635

415

46

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

780

580

540

340

315

240

400

460

315

47

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

633

576

518

374

345

288

432

374

316

48

E

38 без 38.12 и 38.22, 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

685

415

403

307

307

253

365

333

307

49

E

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

840

690

630

490

470

240

525

490

480

50

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

700

580

550

350

280

330

530

530

310

51

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

800

630

575

400

290

330

575

575

310

52

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

570

480

450

315

300

240

340

380

300

53

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

850

750

670

440

400

360

440

460

360

54

G

46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

760

482

403

318

307

253

307

376

318

55

I

55, 56, 79

Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

800

720

550

410

380

240

450

450

320

56

H

49.1, 49.2

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт

746

662

544

348

348

279

383

453

348

57

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

662

536

475

317

317

279

396

396

317

58

H

50

Воден транспорт

793

724

619

393

348

279

401

446

348

59

H

51

Въздушен транспорт

826

758

619

385

393

279

401

446

348

60

H

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

798

748

602

367

367

279

425

367

367

61

H

53

Пощенски и куриерски дейности

420

390

350

320

300

240

330

320

300

62

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

768

673

577

442

442

253

482

482

384

63

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1308

830

623

458

333

253

374

478

307

64

J, L, M, N

62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

830

540

435

307

307

253

333

353

307

65

N

80

Дейности по охрана и разследване

647

453

375

285

285

240

311

311

285

66

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

555

398

355

333

307

253

309

309

307

67

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

410

307

307

307

307

253

307

307

307

68

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

565

475

398

307

307

253

307

307

307

69

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА; Ветеринарномедицинска дейност

820

550

330

300

260

300

300

330

240

70

Q

86.1

Дейност на болници

1100

780

540

400

340

360

400

400

320

71

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

314

307

307

307

307

253

307

307

307

72

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

543

374

307

307

307

253

326

307

307

73

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ;

446

364

321

307

307

253

364

321

307

74

S, U

94, 99

Дейности на организации с нестопанска цел; Дейности на екстериториални организации и служби

738

519

384

307

307

253

355

318

307

75

S, U

9312

Дейност на професионални организации

0

755

486

0

0

0

0

0

0

76

Централен кооперативен съюз

550

470

420

345

330

320

340

350

270

 

 

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № РД-01-514 на министъра на труда и социалната политика от 12 юли 2010 г.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

 

 

Приложение № 2 към чл. 12

 

 

ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ за фонд “Трудова злополука и професионална болест” за 2011 г.  
   

Код

Наименование на икономическа дейност

Осигурителна

КИД

КИД 2008

вноска (в %)

2008

1

2

3

05 Добив на въглища

1,1

07 Добив на метални руди

1,1

09 Спомагателни дейности в добива

1,1

16 Производство на дървен материал и

1,1

  изделия от дървен материал и корк, без

  мебели; производство на изделия от

  слама и материали за плетене

22 Производство на изделия от каучук и

1,1

  пластмаси

24 Производство на основни метали

1,1

28 Производство на машини и оборудване с

1,1

  общо и специално предназначение

30 Производство на превозни средства, без

1,1

  автомобили

50 Воден транспорт

1,1

08 Добив на неметални материали и

0,9

  суровини

13 Производство на текстил и изделия от

0,9

  текстил, без облекло

17 Производство на хартия, картон и изделия

0,9

  от хартия и картон

20 Производство на химични продукти

0,9

21 Производство на лекарствени вещества и

0,9

  продукти

23 Производство на изделия от други

0,9

  неметални минерални суровини

33 Ремонт и инсталиране на машини и

0,9

  оборудване

35 Производство и разпределение на

0,9

  електрическа и топлинна енергия и на

  газообразни горива

42 Строителство на съоръжения

0,9

01 Растениевъдство, животновъдство и лов;

0,7

  спомагателни дейности

02 Горско стопанство

0,7

06 Добив на нефт и природен газ

0,7

10 Производство на хранителни продукти

0,7

11 Производство на напитки

0,7

12 Производство на тютюневи изделия

0,7

18 Печатна дейност и възпроизвеждане на

0,7

  записани носители

19 Производство на кокс и рафинирани

0,7

  нефтопродукти

25 Производство на метални изделия, без

0,7

  машини и оборудване

27 Производство на електрически

0,7

  съоръжения

29 Производство на автомобили, ремаркета и

0,7

  полуремаркета

31 Производство на мебели

0,7

36 Събиране, пречистване и доставяне на

0,7

  води

38 Събиране и обезвреждане на отпадъци;

0,7

  рециклиране на материали

39 Възстановяване и други услуги по

0,7

  управление на отпадъци

41 Строителство на сгради

0,7

43 Специализирани строителни дейности

0,7

49 Сухопътен транспорт

0,7

51 Въздушен транспорт

0,7

52 Складиране на товари и спомагателни

0,7

  дейности в транспорта

53 Пощенски и куриерски дейности

0,7

61 Далекосъобщения

0,7

77 Даване под наем и оперативен лизинг

0,7

81 Дейности по обслужване на сгради и

0,7

  озеленяване

84 Държавно управление

0,7

15 Обработка на кожи; производство на

0,5

  обувки и други изделия от обработени

  кожи без косъм

32 Производство, некласифицирано другаде

0,5

37 Събиране, отвеждане и пречистване на

0,5

  отпадъчни води

45 Търговия на едро и дребно с автомобили и

0,5

  мотоциклети, техническо обслужване и

  ремонт

46 Търговия на едро, без търговията с

0,5

  автомобили и мотоциклети

58 Издателска дейност

0,5

68 Операции с недвижими имоти

0,5

70 Дейност на централни офиси;

0,5

  консултантски дейности в областта на

  управлението

71 Архитектурни и инженерни дейности;

0,5

  технически изпитвания и анализи

72 Научноизследователска и развойна

0,5

  дейност

74 Други професионални дейности

0,5

78 Дейности по наемане и предоставяне на

0,5

  работна сила

79 Туристическа агентска и операторска

0,5

  дейност; други дейности, свързани с

  пътувания и резервации

82 Административни офис дейности и друго

0,5

  спомагателно обслужване на стопанската

  дейност

86 Хуманно здравеопазване

0,5

87 Медико-социални грижи с настаняване

0,5

88 Социална работа без настаняване

0,5

90 Артистична и творческа дейност

0,5

96 Други персонални услуги

0,5

03 Рибно стопанство

0,4

14 Производство на облекло

0,4

26 Производство на компютърна и

0,4

  комуникационна техника, електронни и

  оптични продукти

47 Търговия на дребно, без търговията с

0,4

  автомобили и мотоциклети

55 Хотелиерство

0,4

56 Ресторантьорство

0,4

59 Производство на филми и телевизионни

0,4

  предавания, звукозаписване и издаване

  на музика

60 Радио- и телевизионна дейност

0,4

62 Дейности в областта на информационните

0,4

  технологии

63 Информационни услуги

0,4

64 Предоставяне на финансови услуги, без

0,4

  застраховане и допълнително пенсионно

  осигуряване

65 Застраховане, презастраховане и

0,4

  допълнително пенсионно осигуряване

66 Спомагателни дейности във финансовите

0,4

  услуги и застраховането

69 Юридически и счетоводни дейности

0,4

73 Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

75 Ветеринарномедицинска дейност

0,4

80 Дейности по охрана и разследване

0,4

85 Образование

0,4

91 Други дейности в областта на културата

0,4

92 Организиране на хазартни игри

0,4

93 Спортни и други дейности, свързани с

0,4

  развлечения и отдих

94 Дейности на организации с нестопанска

0,4

  цел

95 Ремонт на компютърна техника, на лични и

0,4

  домакински вещи

97 Дейности на домакинства като

0,4

  работодатели на домашен персонал

98 Недиференцирани дейности на

0,4

  домакинства по производство на стоки и

  услуги за собствено потребление

99 Дейности на екстериториални

0,4

  организации и служби

 

 

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 3

 

 

ПЛАН-СМЕТКА  
на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2011 г.  
   

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в хил.лв.)

1

2

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ

8 026,1

Вноски от работодатели за работници и служители

0,0

- Вноски от работодатели за работници и служители

0,0

за фонд “ГВРС”

Приходи и доходи от собственост

7 850,8

- приходи от лихви

7 850,8

Глоби, санкции и наказателни лихви

175,3

- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви

175,3

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ

1 722,7

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по

25,4

трудови и по служебни правоотношения

- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по

25,4

трудови правоотношения

Други възнаграждения и плащания за персонала

23,5

- Възнаграждения и плащания за персонала по

23,5

извънтрудови правоотношения

Осигурителни вноски от работодатели

245,5

- Осигурителни вноски от работодатели за

146,5

държавното обществено осигуряване (ДОО)

- Здравноосигурителни вноски от работодатели

69,3

- Вноски за допълнително задължително

29,7

осигуряване от работодатели

Издръжка

32,5

- учебни и научноизследователски разходи и книги

5,4

за библиотеките

- разходи за външни услуги

5,4

- командировки в страната

9,4

- представителни разходи

10,3

- канцеларски материали

2,0

Обезщетения и помощи за домакинствата

1 395,8

- плащания от фонд “ГВРС” на гарантирани

1 395,8

вземания на работници и служители от предприятия

в несъстоятелност

РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ

РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (І – ІІ + ІІІ)

6 303,4

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ

-6 303,4

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни

книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-6 303,4

Депозити и сметки от предходния период (+) (§ 96-01 – 96-03)

20 612,1

Депозити и сметки в края на периода (-) (§ 96-07 – 96-09)

-26 915,5

 

Comments are closed.