ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2012 Г.

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2012 Г.

В сила от 01.01.2012 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил. лв., както следва:

 

 

П О К А З А Т Е Л И

Сума

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

8 465 555,7

1. Осигурителни приходи

6 220 337,0

1.1. Осигурителни вноски

3 851 210,3

1.2. Трансфери от републиканския

2 369 126,7

бюджет в размер на 12 на сто върху
сбора на осигурителните доходи на
всички осигурени лица за
календарната година
2. Неданъчни приходи

27 550,1

2.1. Приходи и доходи от

5 585,1

собственост
2.2. Глоби, санкции и наказателни

21 915,0

лихви
2.3. Други неданъчни приходи

50,0

3. Внесени ДДС и други данъци

(807,9)

върху продажбите
4. Получени трансфери от

301 484,6

централния бюджет за държавното
обществено осигуряване
5. Получени допълнителни субсидии
от централния/републиканския
бюджет за покриване на недостига

1 916 991,9

от средства

 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 462 341,5 хил.лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

8 462 341,5

1. Разходи

8 455 191,5

1.1. Пенсии

7 314 015,4

1.1.1. Пенсии за сметка на

6 901 496,7

държавното обществено осигуряване
1.1.2. Пенсии за сметка на

298 503,3

републиканския бюджет
1.1.3. Пенсии по международни

70 000,0

спогодби
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и

44 015,4

ДДС и други финансови услуги)
1.2. Социални помощи и обезщетения

1 062 909,7

1.3. Програми, дейности и служби по

76 703,9

социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта
1.3.1. Заплати и възнаграждения за

41 822,0

персонала, нает по трудови
правоотношения
1.3.2. Други възнаграждения и

4 126,6

плащания за персонала
1.3.3. Задължителни осигурителни

7 722,6

вноски от работодатели
1.3.4. Издръжка

16 647,4

1.3.5. Разходи за членски внос и

89,5

участие в нетърговски организации и
дейности
1.3.6. Капиталови разходи

6 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

442,0

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от

441,0

международни организации и
институции (Световната банка)
1.5.2. Други разходи за лихви към

1,0

местни лица
2. Предоставени трансфери

7 150,0

2.1. На Министерството на труда и

3 150,0

социалната политика за Агенцията за
социално подпомагане, съгласно чл.
11, ал. 1, т. 2, буква “в”, чл. 12, ал. 1,
т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за
социално осигуряване
2.2. На Министерството на труда и

4 000,0

социалната политика за фонд
“Условия на труд”
2.2.1. Мероприятия за

3 000,0

предотвратяване на трудовите
злополуки и професионалните
болести съгласно чл. 24, т. 3 от
Кодекса за социално осигуряване
2.2.2. За диагностика на
професионалните болести съгласно

1 000,0

чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално
осигуряване

 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

3 214,2

ФИНАНСИРАНЕ

(3 214,2)

Погашения по заеми от Световната

(3 214,2)

банка – № 4081 от Международната
банка за възстановяване и развитие
(-)
Наличност в края на периода

0

 

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по приходите и трансферите на обща сума 5 304 927,8 хил.лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

5 304 927,8

1. Осигурителни приходи

5 304 377,8

1.1. Осигурителни вноски

2 935 251,1

1.2. Трансфери от републиканския

2 369 126,7

бюджет в размер на 12 на сто върху
сбора на осигурителните доходи на
всички осигурени лица за
календарната година
4. Получени трансфери от

550,0

централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

 

(2) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по разходите и трансферите на обща сума 6971130,0 хил.лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

6 971 130,0

1. Разходи

6 971 130,0

1.1. Пенсии

6 970 612,4

1.1.1. Пенсии за сметка на

6 858 985,5

държавното обществено осигуряване
1.1.3. Пенсии по международни

70 000,0

спогодби
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и

41 626,9

ДДС и други финансови услуги)
1.2. Социални помощи и обезщетения

517,6

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии”, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(1 666 202,2)

 

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” по приходите и трансферите на обща сума 300 634,6 хил.лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

300 634,6

4. Получени трансфери от

300 634,6

централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” на обща сума 300 648,3 хил.лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

300 648,3

1. Разходи

300 648,3

1.1. Пенсии

300 634,6

1.1.2. Пенсии за сметка на

298 503,3

републиканския бюджет
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и

2 131,3

ДДС)
1.2. Социални помощи и обезщетения

13,7

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(13,7)

 

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по приходите и трансферите на обща сума 116 592,7 хил.лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

116 592,7

1. Осигурителни приходи

116 592,7

1.1. Осигурителни вноски

116 592,7

 

(2) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест” по разходите и трансферите на обща сума 53 670,5 хил.лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ-

53 670,5

ВСИЧКО
1. Разходи

49 320,5

1.1. Пенсии

42 768,4

1.1.1. Пенсии за сметка на

42 511,2

държавното обществено осигуряване
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и

257,2

ДДС)
1.2. Социални помощи и обезщетения

6 552,1

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на труда и

350,0

социалната политика за Агенцията за
социално подпомагане, съгласно чл.
24, т. 5 от Кодекса за социално
осигуряване
2.2. На Министерството на труда и

4 000,0

социалната политика за фонд
“Условия на труд”
2.2.1. Мероприятия за
предотвратяване на трудовите
злополуки и професионалните
болести съгласно чл.24, т.3 от
Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на
професионалните болести, съгласно

1 000,0

чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално
осигуряване

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална болест”, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

62 922,2

 

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по приходите и трансферите на обща сума 627 085,3 хил.лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

627 085,3

1. Осигурителни приходи

627 085,3

1.1. Осигурителни вноски

627 085,3

 

(2) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по разходите и трансферите на обща сума 709 089,4 хил.лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ -

709 089,4

ВСИЧКО
1. Разходи

706 289,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

706 289,4

2. Предоставени трансфери

2 800,0

2.1. На Министерството на труда и

2 800,0

социалната политика за Агенцията за
социално подпомагане съгласно
чл.26, т.4 от Кодекса за социално
осигуряване

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство”, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(82 004,1)

 

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд “Безработица” по приходите и трансферите на обща сума 172 581,2 хил.лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

172 581,2

1. Осигурителни приходи

172 281,2

1.1. Осигурителни вноски

172 281,2

4. Получени трансфери от

300,0

централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

 

(2) Приема бюджета на фонд “Безработица” по разходите и трансферите на обща сума 349 536,9 хил.лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

349 536,9

1. Разходи

349 536,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

349 536,9

 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Безработица”, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(176 955,7)

 

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 1 943 734,1 хил.лв., както следва:

 

 

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

1 943 734,1

2. Неданъчни приходи

27 550,1

2.1. Приходи и доходи от

5 585,1

собственост
2.2. Глоби, санкции и наказателни

21 915,0

лихви
2.3. Други неданъчни приходи

50,0

3. Внесени ДДС и други данъци

(807,9)

върху продажбите
5. Получени допълнителни субсидии

1 916 991,9

от централния/републиканския
бюджет за покриване на недостига
от средства

 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 78 266,4 хил.лв., както следва:

 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

78 266,4

1. Разходи

78 266,4

1.3. Програми, дейности и служби по

76 703,9

социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта
1.3.1. Заплати и възнаграждения за

41 822,0

персонала, нает по трудови
правоотношения
1.3.2. Други възнаграждения и

4 126,6

плащания за персонала
1.3.3. Задължителни осигурителни

7 722,6

вноски от работодатели
1.3.4. Издръжка

16 647,4

1.3.5. Разходи за членски внос и

89,5

участие в нетърговски организации и
дейности
1.3.6. Капиталови разходи

6 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

442,0

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от

441,0

международни организации и
институции (Световната банка)
1.5.2. Други разходи за лихви към

1,0

местни лица

 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

1 865 467,7

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

(1 865 467,7)

Погашения по заеми от Световната

(3 214,2)

банка – № 4081 от Международната
банка за възстановяване и развитие
Наличност в края на периода

1 862 253,5

 

 

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т.1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква “а”.

 

 

Чл. 9. Определя се за периода от 1 януари до 31 май 2012 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст 136,08 лв., а за периода от 1 юни до 31 декември 2012 г. – 145 лв.

 

 

Чл. 10. Определя се за 2012 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица 7,20 лв.

 

 

Чл. 11. Определя се за 2012 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 240 лв.

 

 

Чл. 12. Определя се за 2012 г. размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице 540 лв.

 

 

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

 

 

Чл. 14. За 2012 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

 

Чл. 15. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

 

 

Чл. 16. (1) За 2012 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

(2) За 2012 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” съгласно приложение № 3.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

 

 

§ 2. За 2012 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците от ревизионните актове за начет за периоди преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход на фонд “Пенсии”, а по ревизионните актове за начет, съставени от НОИ след 31 декември 2005 г., постъпват като приход на бюджета на НОИ. Сумите по лихвите от ревизионните актове за начет постъпват като приход в бюджета на НОИ.

 

 

§ 3. (1) Дължимите вноски за Учителския пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на Националната агенция за приходите за събиране на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

(2) Средствата по ал.1 за Учителския пенсионен фонд се превеждат периодично по съответните им сметки в Българската народна банка.

 

 

§ 4. За 2012 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

 

 

§ 5. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2012 г. се извършва във:

1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;

2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

 

 

§ 6. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; бр. 55 от 2000 г. – Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; бр. 45 от 2011 г. – Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г.; изм., бр. 60 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6:

а) в ал. 3:

аа) в т. 8, буква “б” след думите “категория труд” се добавя “и за лицата по чл. 69а”;

бб) в т. 9, буква “б” след думите “категория труд” се добавя “и за лицата по чл. 69а”;

б) в ал. 11 думите “ал. 3, 4 и 5″ се заменят с “ал. 3 и 5″.

2. В чл. 6а след думите “минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава” се поставя запетая и се добавя “а за работниците и служителите, командировани в държава, в която не са определени минимални ставки на заплащане – минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3″.

3. В чл. 9, ал. 5 след думата “осигуряване” се добавя “и Учителския пенсионен фонд”.

4. В чл. 11, ал. 2 думите “в общ размер две минимални работни заплати” се заличават.

5. В чл. 12, ал. 2 думите “в общ размер две минимални работни заплати” се заличават.

6. В чл. 13, ал. 2 думите “в общ размер две минимални работни заплати” се заличават.

7. Създава се чл. 13г:

“Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице

Чл. 13г. Размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Помощта се разпределя поравно между съпруга/съпругата, децата и родителите на осигуреното лице.”

8. В чл. 37, ал. 3 изречение трето се заличава.

9. В чл. 38, ал. 1:

а) думите “ръководителите на функционалните направления на института и подуправител” се заменят с “управителя, подуправителя и ръководителите на функционални направления на института”;

б) създава се изречение второ: “Управителят свиква и ръководи заседанията на съвета на управителя.”

10. В чл. 41, ал. 1, изречение първо числото “12” се заменя с “18”.

11. В чл. 47, ал. 2, изречение първо думите “12-те” се заменят с “18-те” и в изречение второ думите “12 месеца” се заменят с “18 месеца”.

12. В чл. 48, ал. 2, изречение първо думите “12-те” се заменят с “18-те” и в изречение второ думите “12 месеца” се заменят с “18 месеца”.

13. В чл. 49, ал. 1, изречение първо числото “18” се заменя с “24”.

14. В чл. 54а, ал. 1 т. 2 се изменя така:

“2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;”.

15. В чл. 54б, ал. 1 числото “18” се заменя с “24”.

16. В чл. 54д, ал. 1 т. 3 се изменя така:

“3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;”.

17. В чл. 54е, ал. 3 думата “професионална” се заличава.

18. В чл. 68:

а) в ал. 1 изречение второ се изменя така: “От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.”;

б) алинея 3 се изменя така:

“(3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години.”

19. В чл. 69:

а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:

“2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”;

б) в ал. 2 т. 2 се изменя така:

“2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи.”;

в) в ал. 3 т. 2 се изменя така:

“2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”, на военна служба или по законите по ал. 2.”;

г) в ал. 5 т. 2 се изменя така:

“2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.”

20. В чл. 70, ал. 1, изречение второ след цифрата “3” се поставя запетая и се добавя “а от 1 януари 2012 г. – 4″.

21. В чл. 94:

а) алинея 1 се изменя така:

“(1) Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.”;

б) създава се нова ал. 2:

“(2) Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 и чл. 4а се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно – прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.”;

в) досегашната ал. 2 става ал. 3.

22. В чл. 100 думите “процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година” се заменят със “с процент, равен на индекса на потребителските цени през предходната календарна година”.

23. В чл. 110, ал. 1 т. 1 се изменя така:

“1. за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж или осигурителен доход и от актове на медицинската експертиза, които са отменени, поради нарушаване на нормативните разпоредби при издаването им;”.

24. В чл. 115, ал. 4 изречение първо се изменя така: “Дължимите от държавното обществено осигуряване вземания се погасяват с изтичане на тригодишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината за която се отнасят.”

25. В чл. 127:

а) в ал. 1 думите “при условията и по реда на част първа” се заменят с “във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване”;

б) в ал. 2 след думите “категория труд” се добавя “които са осигурени във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване” и се поставя запетая.

26. В чл. 157, ал. 5 думата “Самоосигурените” се заменя със “Самоосигуряващите се”.

27. В чл. 349 ал. 1 се изменя така:

“(1) За нарушения на разпоредбите на част първа от този кодекс, на нормативните актове по прилагането му или за неизпълнение на задължителни предписания на контролен орган виновните лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай, а на осигурителите – юридически лица и еднолични търговци, се налага и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за всеки отделен случай.”

28. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 11:

“11. “Пенсия за осигурителен стаж и възраст” по глава четвърта “а” е пенсия по чл. 68, чл. 69, чл. 69а и § 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби.”

29. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 4 ал. 1 се изменя така:

“(1) До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са:

1. навършили възраст преди 1 януари 2012 г. 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд или 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд;

2. от 31 декември 2011 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-годишна възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.”;

б) в § 5:

аа) в ал. 3 думите “чл. 68, ал. 1″ се заменят с “чл. 68, ал. 1 и 2″;

бб) алинея 4 се изменя така:

“(4) На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не по-късно от навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 и 2 или навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд “Пенсии”.”;

в) в § 22о в текста преди т. 1 думите “до 31 декември 2011 г.” се заменят с “до 31 декември 2012 г.”.

30. Параграф 64 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.; изм., бр. 60 от 2011 г.) се отменя.

 

 

§ 7. В Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 71, ал. 2:

а) в т. 1 числото “3,4” се заменя с “2,1”;

б) в т. 2 числото “2,2” се заменя с “1,4”.

2. В чл. 73, ал. 2:

а) в т. 1 числото “2,6” се заменя с “1,6”;

б) в т. 2 числото “1,5” се заменя с “1,1”.

3. В чл. 117, ал. 1 думите “толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат” се заменят със “75 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година” и числото “20” се заменя с “15 брутни месечни възнаграждения”.

 

 

§ 8. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; бр. 91 от 2010 г. – Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1 и 18 от 2011 г.) в чл. 106, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Изречение първо се изменя така: “В случаите по ал. 1, т. 5 държавният служител има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му брутна заплата, определена към момента на прекратяване на служебното правоотношение, за всяка прослужена година като държавен служител, но не повече от 10 месечни брутни заплати.”

2. (В сила от 20.12.2011 г.) Създава се изречение пето: “Обезщетението не се дължи, когато държавният служител е получил обезщетение поради придобиване право на пенсия на основание на специален закон.”

 

 

§ 9. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23 и 48 от 2011 г.) в чл. 160, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите “50 години” се заменят с “52 години”.

2. В т. 3 думите “51 години” се заменят с “54 години”.

3. В т. 4 думите “52 години” се заменят с “54 години”.

4. В т. 5 думите “55 години” се заменят с “56 години”.

5. В т. 6 думите “57 години” се заменят с “58 години”.

6. В т. 9 думите “60 години” се заменят с “62 години”.

 

 

§ 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; бр. 26 от 2007 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 60 от 2011 г.) в § 19к от преходните и заключителните разпоредби думите “31 декември 2011 г.” се заменят с “31 декември 2012 г.”.

 

 

§ 11. Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, за безработица и при трудоустрояване, отпуснати с начална дата до 31 декември 2011 г., продължават да се изплащат в определения им досегашен размер до изтичането на срока им.

 

 

§ 12. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

 

 

§ 13. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 8, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

————————-

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 декември 2011 г. и на 16 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2012 г.

 

Пореден номер

Икономи- чески дейности (ном. А31)

Икономически дейности (код по КИД)

Наименование на икономическа дейност

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неизискващи специална квалификация

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без 1.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство

730

522

461

448

376

396

450

526

304

2

А

2

Горско стопанство

684

487

431

418

351

387

429

478

296

3

А

1.49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

1100

860

790

550

370

370

515

575

370

4

В

5

Добив на въглища

806

660

626

450

390

270

626

568

418

5

В

6

Добив на нефт и природен газ

748

600

584

390

390

270

539

495

390

6

В

7

Добив на метални руди

792

658

582

418

361

270

577

498

374

7

В

8.11

Добив на строителни материали

621

489

444

385

385

270

531

489

385

8

В

8.11

Добив на декоративни скални материали

615

484

440

381

381

270

526

484

381

9

В

8.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

627

494

449

389

389

270

537

494

389

10

В

8.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

784

651

563

414

385

270

517

517

385

11

В

8.12

Добив на глина и каолин

792

657

568

418

388

270

522

522

388

12

В

08.9 и 09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

627

494

449

389

389

270

537

494

389

13

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

850

600

500

415

340

270

400

410

335

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

950

750

650

450

350

400

400

550

350

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

800

620

510

430

320

270

355

410

310

16

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

905

815

590

480

440

275

440

440

340

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

961

631

511

351

341

270

351

401

312

18

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

1020

910

780

425

340

340

495

615

345

19

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

800

550

550

420

350

340

440

490

395

20

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1000

800

750

510

350

270

490

550

330

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

950

850

720

550

345

300

560

550

350

22

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

748

582

499

307

307

270

307

394

307

23

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

780

670

581

433

407

270

475

454

412

24

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

900

760

690

485

335

270

450

465

330

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

890

867

608

479

391

270

412

479

321

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

850

580

555

445

330

300

365

360

330

27

C

14 без 14.3

Производство на облекло

700

520

500

380

320

300

345

335

330

28

C

14.3

Производство на други трикотажни изделия

770

550

500

440

335

290

345

345

335

29

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

780

530

515

425

315

290

330

320

290

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

500

390

360

290

270

270

280

280

270

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

740

540

480

340

280

270

410

340

280

32

C, J

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

434

391

369

321

321

270

348

321

321

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1518

1128

890

651

760

270

825

833

479

34

C

20

Производство на химични продукти

749

585

428

343

315

270

421

407

315

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

749

585

428

343

315

270

421

407

315

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

529

371

350

328

315

270

371

328

315

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

624

491

446

387

349

270

491

450

354

38

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

730

500

470

330

290

270

450

450

310

39

C

24.5

Леене на метали

710

480

460

310

270

270

390

420

270

40

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

600

420

400

300

270

270

360

360

270

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

660

550

465

330

270

270

430

420

270

42

C

27

Производство на електрически съоръжения

650

540

460

330

270

270

420

410

270

43

C

28 без 28.11; 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

740

490

440

320

270

270

440

430

270

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

820

550

550

440

270

270

480

480

270

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

800

550

500

320

270

270

520

420

270

46

C

31

Производство на мебели

490

390

325

280

270

270

280

280

270

47

C

32 без 32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

608

412

391

321

321

270

332

348

321

48

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

784

543

345

272

270

270

270

270

272

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

890

710

665

380

335

270

560

520

335

50

D

35.2; 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1258

867

825

500

434

270

603

664

434

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

800

605

570

360

335

270

430

480

335

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

633

576

518

374

345

288

432

374

316

53

E

38 без 38.12 и 38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

716

434

421

321

321

270

381

348

321

54

E

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

900

740

670

525

500

270

560

525

510

55

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

700

580

550

350

280

330

530

530

310

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

800

630

575

400

290

330

575

575

310

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

600

500

470

330

315

270

350

400

315

58

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

900

800

700

500

450

380

480

490

390

59

G

46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

794

504

421

332

321

270

321

393

332

60

I

55, 56, 79

Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

860

780

590

470

430

270

510

510

380

61

H

49.1, 49.2

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт

780

692

568

364

364

292

400

473

364

62

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

692

560

496

331

331

292

414

414

331

63

H

50

Воден транспорт

829

757

647

411

364

292

419

466

364

64

H

51

Въздушен транспорт

863

792

647

402

411

292

419

466

364

65

H

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

834

782

629

384

384

292

444

384

384

66

H

53

Пощенски и куриерски дейности

435

420

370

325

310

270

335

325

300

67

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

803

703

603

462

462

270

504

504

401

68

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1367

867

651

479

348

270

391

500

321

69

J, L, M, N

62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

867

564

455

321

321

270

348

369

321

70

N

80

Дейности по охрана и разследване

676

473

392

298

298

270

325

325

298

71

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

580

416

371

348

321

270

323

323

321

72

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

428

321

321

321

321

270

321

321

321

73

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

590

496

416

321

321

270

321

321

321

74

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност

857

575

345

314

272

314

314

345

270

75

Q

86.1

Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)

1150

815

564

418

355

376

418

418

334

76

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

328

321

321

321

321

270

321

321

321

77

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

567

391

321

321

321

270

341

321

321

78

S, T

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ

446

364

321

307

307

270

364

321

307

79

S, U

94, 99

Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екс-териториални организации и служби

771

542

401

321

321

270

371

332

321

80

S,U

9312

Дейност на професионални организации

0

789

508

0

0

0

0

0

0

81

Централен кооперативен съюз

550

500

440

365

350

330

355

375

290

82

Q

86 без 86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант)

523

460

345

0

0

0

0

0

0

83

Q

86.1

Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)

836

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Q

86.1

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант)

606

564

564

0

0

0

0

0

0

85

S

94.91

Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)

0

321

0

0

0

0

0

0

0

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

 

 

Приложение № 2 към чл. 13

 

 

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “ТЗПБ” 2012

Код

Наименование на

Осигурителна

КИД

икономическа дейност

вноска (%)

2008

КИД2008

1

2

3

05 Добив на въглища

1,1

07 Добив на метални руди

1,1

08 Добив на неметални

1,1

материали и суровини
09 Спомагателни дейности в

1,1

добива
13 Производство на текстил

1,1

и изделия от текстил, без
облекло
16 Производство на дървен

1,1

материал и изделия от
дървен материал и корк,
без мебели;
производство на
изделия от слама и
материали за плетене
20 Производство на

1,1

химични продукти
22 Производство на

1,1

изделия от каучук и
пластмаси
24 Производство на основни

1,1

метали
30 Производство на

1,1

превозни средства, без
автомобили
33 Ремонт и инсталиране на

1,1

машини и оборудване
35 Производство и

1,1

разпределение на
електрическа и топлинна
енергия и на газообразни
горива
42 Строителство на

1,1

съоръжения
50 Воден транспорт

1,1

17 Производство на хартия,

0,9

картон и изделия от
хартия и картон
19 Производство на кокс и

0,9

рафинирани
нефтопродукти
23 Производство на

0,9

изделия от други
неметални минерални
суровини
25 Производство на метални

0,9

изделия, без машини и
оборудване
28 Производство на машини

0,9

и оборудване, с общо и
специално
предназначение
36 Събиране, пречистване и

0,9

доставяне на води
38 Събиране и

0,9

обезвреждане на
отпадъци; рециклиране
на материали
41 Строителство на сгради

0,9

43 Специализирани

0,9

строителни дейности
49 Сухопътен транспорт

0,9

01 Растениевъдство,

0,7

животновъдство и лов;
спомагателни дейности
02 Горско стопанство

0,7

10 Производство на

0,7

хранителни продукти
11 Производство на напитки

0,7

12 Производство на

0,7

тютюневи изделия
18 Печатна дейност и

0,7

възпроизвеждане на
записани носители
21 Производство на

0,7

лекарствени вещества и
продукти
27 Производство на

0,7

електрически съоръжения
29 Производство на

0,7

автомобили, ремаркета и
полуремаркета
31 Производство на мебели

0,7

32 Производство,

0,7

некласифицирано
другаде
39 Възстановяване и други

0,7

услуги по управление на
отпадъци
51 Въздушен транспорт

0,7

52 Складиране на товари и

0,7

спомагателни дейности в
транспорта
53 Пощенски и куриерски

0,7

дейности
61 Далекосъобщения

0,7

70 Дейност на централни

0,7

офиси; консултантски
дейности в областта на
управлението
74 Други професионални

0,7

дейности
77 Даване под наем и

0,7

оперативен лизинг
79 Туристическа агентска и

0,7

операторска дейност;
други дейности,
свързани с пътувания и
резервации
81 Дейности по обслужване

0,7

на сгради и озеленяване
82 Административни офис

0,7

дейности и друго
спомагателно
обслужване на
стопанската дейност
84 Държавно управление

0,7

96 Други персонални услуги

0,7

06 Добив на нефт и

0,5

природен газ
15 Обработка на кожи;

0,5

производство на обувки
и други изделия от
обработени кожи без
косъм
26 Производство на

0,5

компютърна и
комуникационна техника,
електронни и оптични
продукти
37 Събиране, отвеждане и

0,5

пречистване на
отпадъчни води
46 Търговия на едро, без

0,5

търговията с автомобили
и мотоциклети
58 Издателска дейност

0,5

60 Радио- и телевизионна

0,5

дейност
68 Операции с недвижими

0,5

имоти
71 Архитектурни и

0,5

инженерни дейности;
технически изпитвания и
анализи
72 Научноизследователска

0,5

и развойна дейност
75 Ветеринарномедицинска

0,5

дейност
78 Дейности по наемане и

0,5

предоставяне на работна
сила
80 Дейности по охрана и

0,5

разследване
86 Хуманно здравеопазване

0,5

87 Медико-социални грижи с

0,5

настаняване
88 Социална работа без

0,5

настаняване
90 Артистична и творческа

0,5

дейност
93 Спортни и други

0,5

дейности, свързани с
развлечения и отдих
95 Ремонт на компютърна

0,5

техника, на лични и
домакински вещи
99 Дейности на

0,5

екстериториални
организации и служби
03 Рибно стопанство

0,4

14 Производство на облекло

0,4

45 Търговия на едро и

0,4

дребно с автомобили и
мотоциклети, техническо
обслужване и ремонт
47 Търговия на дребно, без

0,4

търговията с автомобили
и мотоциклети
55 Хотелиерство

0,4

56 Ресторантьорство

0,4

59 Производство на филми

0,4

и телевизионни
предавания,
звукозаписване и
издаване на музика
62 Дейности в областта на

0,4

информационните
технологии
63 Информационни услуги

0,4

64 Предоставяне на

0,4

финансови услуги, без
застраховане и
допълнително пенсионно
осигуряване
65 Застраховане,

0,4

презастраховане и
допълнително пенсионно
осигуряване
66 Спомагателни дейности

0,4

във финансовите услуги
и застраховането
69 Юридически и

0,4

счетоводни дейности
73 Рекламна дейност и

0,4

проучване на пазари
85 Образование

0,4

91 Други дейности в

0,4

областта на културата
92 Организиране на

0,4

хазартни игри
94 Дейности на организации

0,4

с нестопанска цел
97 Дейности на домакинства

0,4

като работодатели на
домашен персонал
98 Недиференцирани

0,4

дейности на домакинства
по производство на стоки
и услуги за собствено
потребление

 

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3

 

 

ПЛАН-СМЕТКА
на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2012 г.

П О К А З А Т Е Л И

С У М А

(хил. лева)

1

2

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ

9 700,0

Вноски от работодатели за

0,0

работници и служители
- Вноски от работодатели за

0,0

работници и служители за
фонд “ГВРС”
Приходи и доходи от

9 500,0

собственост
- приходи от лихви

9 500,0

Глоби, санкции и наказателни

200,0

лихви
- глоби, санкции, неустойки,

200,0

наказателни лихви
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ

1 929,6

Заплати и възнаграждения за

25,3

персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
- Заплати и възнаграждения за

25,3

персонала, нает по трудови
правоотношения
Други възнаграждения и

29,2

плащания за персонала
- Възнаграждения и плащания

29,2

за персонала по извънтрудови
правоотношения
Осигурителни вноски от

289,2

работодатели
- Осигурителни вноски от

178,2

работодатели за Държавното
обществено осигуряване
(ДОО)
- Здравноосигурителни вноски

77,2

от работодатели
- Вноски за допълнително

33,8

задължително осигуряване от
работодатели
Издръжка

32,9

- учебни и

1,0

научноизследователски
разходи и книги за
библиотеките
- разходи за външни услуги

2,4

- командировки в страната

4,5

- представителни разходи

5,5

- канцеларски материали

1,5

- други финансови услуги

18,0

Обезщетения и помощи за

1 553,0

домакинствата
- плащания от фонд “ГВРС” на

1 553,0

гарантирани вземания на
работници и служители от
предприятия в
несъстоятелност
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ
РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ

7 770,4

(-)/ИЗЛИШЪК (+) (І.-ІІ. + ІІІ.)
РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ

- 7 770,4

Покупко-продажба на

- 15 419,7

държавни (общински) ценни
книжа от бюджетни
предприятия – нето (+/-)
Депозити и средства по

7 649,3

сметки – нето (+/-)
Депозити и сметки от

26 915,5

предходния период (+) (§
96-01-96-03)
Депозити и сметки в края на

- 19 266,2

периода (-) (§ 96-07-96-09)

 

Comments are closed.