ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2010 Г.

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2010 Г.

В сила от 01.01.2010 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

Изтекъл срок на действие.

 

 

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 572 211 хил. лв., както следва:

 

№ по ред Показатели Сума
    (в хил. лв.)

1

2

3

I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

2 572 211

1. Здравноосигурителни приходи

2 541 160

1. 1. Здравноосигурителни вноски

1 600 034

1. 2. Трансфери за здравно осигуряване

941 126

2. Приходи и доходи от собственост

1 521

3. Глоби, санкции и наказателни лихви

12 000

4. Други неданъчни приходи

30

5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето /+/ и за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване:

   

17 500

   

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. по разходите и трансферите на обща сума 2 039 432 хил. лв., както следва:

№ по ред Показатели Сума
    (в хил. лв.)

1

2

3

II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

2 039 432

1. Текущи разходи

1 907 284

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

21 666

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала

1 076

1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели

3 999

1.4. Издръжка на административните дейности

20 611

1.5. Здравноосигурителни плащания

1 859 932

1.5.1. - здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ

157 000

1.5.2. - здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ

154 000

1.5.3. - здравноосигурителни плащания за дентална помощ

91 000

1.5.4. - здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

61 000

1.5.5. - здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

347 000

1.5.6. - здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ

1 016 932

1.5.6.1 в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени

4 500

1.5.7. - други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ

33 000

2. Придобиване на нефинансови активи

2 000

3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи

127 058

4. Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т.6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса

   

3 090

   

(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Приема излишък по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. на обща сума 532 779 хил. лв.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Народното събрание по предложение на Министерския съвет може да утвърди допълнителни бюджетни кредити, с които Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса да увеличи цените на видовете медицинска помощ по ал. 2, редове 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 и 1.5.6, считано от 1 юли 2010 г. за сметка на намаление на положителното салдо по ал. 3.

(5) При неизпълнение на приходите по ал. 1 плащанията от бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. се извършват за сметка на изменение на средствата по сметки.

 

 

Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2010 г. в размер 8 на сто.

 

 

Чл. 3. (1) Всяко тримесечие, към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ, Националната здравноосигурителна каса определя:

1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2;

2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане на ал. 1.

 

 

Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6:

1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци;

2. районните здравноосигурителни каси определят задължителни стойности на делегирани бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите.

(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и се коригира на тримесечие.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Делегираните стойности по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) За определяне на стойностите на делегираните бюджети по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса приема правила.

 

 

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, й представят годишен финансов отчет и периодични финансови отчети за изпълнението на дейностите, платени от касата, по ред, определен от Надзорния съвет.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

 

 

§ 2. Министерството на здравеопазването, ежемесечно, до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 1, ред 5 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето. Дейността се заплаща при условията и по реда на Националния рамков договор за 2010 г., а когато не е сключен Национален рамков договор – при условията и по реда на чл. 55, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6.1 по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

 

§ 3. От републиканския бюджет, чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, може да се получават по бюджета на Националната здравноосигурителна каса целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване, извън тези по чл. 1, ал. 1, за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове II, 1, 1.5, 1.5.7.

 

 

§ 4. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и Националната здравноосигурителна каса, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 4.

 

 

§ 5. Разчитането на дължимите суми, в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване, от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националната агенция за приходите, се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 4.

 

 

§ 6. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите и трансферите по чл. 1, ал. 2, които са в рамките на утвърдения бюджет.

 

 

§ 7. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса в случаи на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреблението на медицински услуги, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, ред 3 само за здравноосигурителни плащания.

 

 

§ 8. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 2.

 

 

§ 9. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр.1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 26, ал. 1, т. 1 думата “десет” се заменя с “пет”.

2. В чл. 37 ал. 5 се отменя.

3. Член 58а се отменя.

4. В чл. 59 се създават ал. 10 и 11:

“(10) Всяко лечебно заведение за болнична помощ може да сключи договор по ал. 1 само за тази дейност за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 45, за която има специалист/и, работещ/и на основен трудов договор.

(11) Директорът на съответната районна здравноосигурителна каса прекратява договорите с изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ по чл. 9 от Закона за лечебните заведения, в следните случаи:

1. при отчитане на дейност, която не е извършена – частично, за съответната клинична пътека;

2. при повторно отчитане на дейност, която не е извършена – за всички договорени клинични пътеки.”

 

 

§ 10. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Изпълнението на закона се възлага на Надзорния съвет и на управителя на Националната здравноосигурителна каса, както и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, в частта за събиране на здравноосигурителните вноски.

 

 

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.

————————-

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 3 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 59 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2010 Г.)

 

§ 77. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на:

1. параграфи 9 (относно чл. 19, ал. 4), 53, 60 и 66 (относно чл. 98, ал. 5 и 6), които влизат в сила от 1 януари 2011 г.;

2. параграф 75, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2010 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2010 Г.)

 

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2010 Г.)

 

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на:

1. параграф 6, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;

2. параграф 8, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2011 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

 

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 10, който влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

 

Comments are closed.