ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

В сила от 01.01.1999 г.

Обн. ДВ. бр.152 от 22 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон определя статута на ветераните от войните, водени от българската държава за защита на националните интереси и териториалната цялост на България.

 

 

Чл. 2. Държавата полага особени грижи за защита на моралните и социалните интереси, на престижа и достойнството на ветераните от войните.

 

 

Чл. 3. (1) Ветеран от войните е лице, което като военнослужещ е взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на България.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Качеството на ветеран от войните се удостоверява от Държавна агенция “Архиви”.

 

Глава втора.
ПРАВА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

Чл. 4. Ветераните от войните имат право на:

1. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) лекарствени средства по списък, утвърден от Министерството на здравеопазването, от всички аптеки по лична рецепта. Средствата са за сметка на държавния бюджет;

2. (нова – ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) медицинска и дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и списък, утвърдени от министъра на здравеопазването. Средствата са за сметка на държавния бюджет.

3. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., предишна т. 2 – ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) отдих и лечение един път годишно в санаториумите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на здравеопазването, Националния осигурителен институт и на общините. Средствата са за сметка на държавния бюджет;

4. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., предишна т. 3 – ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) безплатно пътуване по железопътния, градския трамваен и тролейбусен транспорт, метрото и по автомобилния транспорт по утвърдените транспортни схеми, както следва:

а) по основните градски линии във всички градове в страната;

б) в областта, в която са регистрирани с постоянен адрес.

Разходите за стойността на билетите са за сметка на държавния бюджет;

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) веднъж в годината на безплатно пътуване в страната по железопътния и водния транспорт, а където няма железници – и с автомобилния транспорт за отиване и връщане по избран от тях маршрут. Носителите на Ордена за храброст имат право на три такива пътувания. Разходите за стойността на билетите са за сметка на държавния бюджет;

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) с предимство да ползват услугите на социалния патронаж и на настаняване в домовете за възрастни граждани, като за това заплащат 30 на сто от получаваната от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината;

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) да ползват столовете за обществено хранене във въоръжените сили, както и столовете на държавните и общинските ведомства и учреждения при условията на съответните служещи.

 

 

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Ветераните от войните получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост.

 

 

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) Министерството на отбраната и общините предоставят на ветераните от войните за безвъзмездно ползване клубове и създават други условия за осъществяване на тяхната общественополезна и патриотична дейност.

(2) Държавата подпомага дейността на Съюза на ветераните от войните със средства, определяни ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

 

 

Чл. 7. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) При смърт на ветеран от войните наследниците имат право на еднократна целева помощ за погребение в размер на 500 лв.

(2) Помощта по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Този закон отменя:

1. Закона за признаване на участниците в антифашистката съпротива за участници във Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция (ДВ, бр. 60 от 1995 г.).

а) всички документи, издадени на основание на Закона за признаване на участниците в антифашистката съпротива за участници във Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция, се обявяват за недействителни.

2. Указ № 896 за добавка към пенсиите на участниците в Балканската и в Първата световна война (обн., ДВ, бр. 40 от 1989 г.; изм., бр. 50 от 1995 г.).

3. Указ № 2066 за даване на добавка към пенсиите на ветераните от Отечествената война 1944 – 1945 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 1986 г.; изм., бр. 85 от 1987 г., бр. 25 от 1988 г., бр. 52 от 1992 г. и бр. 50 от 1995 г.).

 

 

§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70 и 93 от 1998 г.) т. 9 се изменя така:

“9. “Ветеран от войните” е лице, което като военнослужещ е взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на България.”

 

 

§ 3. В Указ № 1611 за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 1985 г.; изм., бр. 25 от 1988 г. и бр. 50 от 1995 г.) в член единствен ал. 1 се изменя така:

“(1) На ветераните от Отечествената война с първа, втора и трета група инвалидност, които получават военноинвалидна пенсия или пенсия за трудова злополука, се дава месечна добавка в размер 50 на сто от социалната пенсия, независимо от размера на получаваните пенсии.”

 

 

§ 4. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет, който издава правилник за прилагането му.

 

 

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 1999 г.

————————-

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 10 декември 1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 40 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2007 Г.)

 

§ 4. Консултативният съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите към Министерския съвет е и съвет за ветераните от войните. В състава му се включва и представител на ветераните от войните.

 

 

§ 5. Законът влиза в сила от 1 юли 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

(ОБН. – ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2007 Г.)

 

§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

 

§ 3. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г.

 

Comments are closed.