ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ КОНФИСКУВАНИТЕ С УКАЗ № 88 НА ПРЕЗИДИУМА НА НС ОТ 1953 Г. (НЕОБНАРОДВАН) НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЧЕРКВА В ПРЕДЕЛИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ КОНФИСКУВАНИТЕ С УКАЗ № 88 НА ПРЕЗИДИУМА НА НС ОТ 1953 Г. (НЕОБНАРОДВАН) НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЧЕРКВА В ПРЕДЕЛИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.104 от 24 Декември 1992г.

Чл. 1. Възстановява се собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на Народното събрание от 12 март 1953 г. недвижими и движими имоти на Католическата църква, които са собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са конфискувани.

 

 

Чл. 2. Когато не са налице условията за възстановяване правото на собственост по чл. 1, Католическата църква се обезщетява по ред и условия, определени от Министерския съвет.

 

 

Чл. 3. Сключените наемни договори за недвижимите имоти по чл. 1 се обявяват за сключени без определен срок.

 

 

Чл. 4. (1) Католическата църква не може да иска пропуснати ползи и добиви от имотите по чл. 1.

(2) Необходимите разноски за имотите, направени от наемателите – физически лица, се дължат по общия ред.

 

Преходни разпоредби

§ 1. Имотите по чл. 1, които се използват за социални и здравни нужди, запазват предназначението си за срок от една година от влизане на закона в сила.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

 

Comments are closed.