ЗАКОН ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

ЗАКОН ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

Обн. ДВ. бр.94 от 5 Декември 1969г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Август 1974г., изм. ДВ. бр.63 от 6 Август 1976г., изм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 1989г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 2. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 3. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

Чл. 4. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 5. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 6. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 7. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 8. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 9. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 10. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 12. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 13. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 15. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 16. При Българската търговска палата София, постоянно действува външнотърговски арбитражен съд за разглеждане и решаване по арбитражен ред на спорове, които са свързани с международния търговски обмен.

Правилата за устройството и производството на арбитражния съд се одобряват от управителния съвет на Българската търговска палата.

 

ІІІ. РЕЖИМ НА ВНОСНО-ИЗНОСНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 18. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 20. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

IV. НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 22. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

 

 

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 1974 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 1976 г., отм. – ДВ, бр. 4 от 1989 г.)

————————

Издаден в София на 20 ноември 1969 г. и подпечатан с държавния печат.

 

Comments are closed.