АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА – „ПЕРСПЕКТИВА“

“Перспектива“ е програма за малки фирми регистрирани по ЗДДС

В АБОНАМЕНТА Е ВКЛЮЧЕНО:

 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация с електронен подпис (5% отстъпка от дължимия данък)
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията
 • Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ
 • Подаване на информация за сключените трудови договори
 • Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи

*
1. „Документ“ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
2. „Персонал“ е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. „В и Н Корект“ ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
4. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС). При необходимост можете да сключите договор за счетоводно обслужване с дъщерни на „В и Н Корект“ ЕООД счетоводни предприятия, които не са регистрирани по ЗДДС.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ