Счетоводни услуги

Комплексно счетоводно обслужване и пълен пакет от счетоводни услуги  за фирми от малкия и средния бизнес или за физически лица

Абонаментно счетоводство

 • Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента
 • Индивидуален подход към всеки клиент, съобразен със спецификата на желаните счетовони услуги и неговата фирмена дейност
 • Избор и организация на формата на счетоводно обслужване
 • Съставяне на Индивидуален сметкоплан
 • Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др.
 • Отчитане на материалните запаси
 • Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план – Формиране на себестойност
 • Счетоводство: счетоводна отчетност в съответствие с българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти (МСС).
 • Заплати и осигуровки: изготвяне и регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения. Съставяне на ведомости за заплати, изчисляване на отпуски и обезщетения. Деклариране на болнични, както и изготвяне на всички необходими документи, справки, платежни нареждания, служебни бележки. Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър
 • Допълнително счетоводно обслужване, на база специфичните изисквания на клиента

Специализирани счетоводни услуги

 • Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност
 • Консултации в процеса на работа и при промени в нормативни актове, касаещи дейността на клиента
 • Попълване и подаване на статистически отчети
 • Годишно счетоводно приключване и съставяне на Годишен финансово-счетоводен отчет
 • Оптимизиране на разходите за дейността
 • Формиране на себестойност и консултации за приходите и разходите

Данъци

 • Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации
 • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета
 • Попълване и подаване на данъчни декларации
 • Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии
 • Данъчни и счетоводни консултации

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ