Финансови, данъчни и счетоводни консултации

Данъчни и счетоводни консултации, съобразени със спецификата на вашия бизнес и в съответствие с нормативните разпоредби

Финансови и данъчни консултации

 • Представителство пред кредитни институции
 • Финансови и икономически анализи и прогнози
 • Обжалване на данъчни и ревизионни актове
 • Икономическа обосновка на бизнес планове
 • Корпоративно и подоходно облагане
 • Мита, такси, акцизи
 • Данъци, удържани при източника
 • Подготовка и регистрация на клиенти по ЗДДС
 • Консултация за избягване и намаляване на данъчната тежест
 • Обжалване на Данъчно-ревизионни актове
 • Контакти с данъчна администрация
 • Изготвяне на договори за заем
 • Данъчна защита

Трудово–правни консултации

 • Изготвяне на граждански и трудови договори
 • Ежемесечно подаване на справки в националния осигурителен институт (НОИ)
 • Подготовка на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми и хонорар сметки
 • Представителство при ревизии на юридически лица в НОИ
 • Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно осигуряване и съдействие за сключване на договори
 • Подготовка и подаване на документи в бюрата по труда
 • Ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ