Финансови и счетоводни отчети

Съставяне на междинни и годишни финансови отчети на малки и средни предприятия във всички отрасли на икономиката

  • приемане и осчетоводяване на документите на клиента, тяхното текущо отразяване в счетоводните регистри и съставяне на Годишния финансов отчет при спазване изискванията на приложимото счетоводно законодателство.
  • организация на счетоводството на вашата фирма и индивидуален сметкоплан
  • своевременното изготвяне на всички необходими справки, декларации, финансови отчети и всякаква друга информация, свързана с дейността на нашите клиенти и предаването им в срок до съответните данъчни, социални, трудови, статистически и други органи

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ